آمار فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

اطلاعات این صفحه از نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس شامل تمامی آمار های نماد در سایت tse می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی

آمار سهام فلوله

عنوان مقدار
میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 66,245,675,217
میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 135,388,792,483
رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 275
رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 225
ارزش معاملات آخرین روز 16,179,315,920
تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 37
تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 145
درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 64
درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 59
رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته 16
رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته 14
تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 17
تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 85
درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 29
درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 34
رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 23
رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 63
روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته 3
روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته 11
روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 54
روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 233
رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 4
رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 9
میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 834
میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 1,763
رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 262
رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 197
دفعات معاملات در آخرین روز 310
ارزش شرکت در آخرین روز 11,120,000,000,000
میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته 3,047,549
میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته 4,850,183
رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته 271
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا 21,958
رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته 242
حجم معاملات آخرین روز 736,827
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا 22,240
تعداد روزهای باز در 3 ماه گذشته 39
تعداد روزهای باز در 12 ماه گذشته 231
درصد روزهای باز در 3 ماه گذشته 68
درصد روزهای باز در 12 ماه گذشته 95
رتبه روزهای باز در 3 ماه گذشته 17
رتبه روزهای باز در 12 ماه گذشته 9
تعداد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 18
تعداد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 13
درصد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 32

آمار سهام فلوله

عنوان مقدار
درصد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 5
رتبه روزهای بسته در 12 ماه گذشته 83
میانگین تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 315
میانگین تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 780
رتبه تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 255
رتبه تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 241
میانگین تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 349
میانگین تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 671
رتبه تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 229
رتبه تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 245
میانگین حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 3,018,852
میانگین حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 4,874,736
رتبه حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 297
رتبه حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 322
میانگین حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 184,361
میانگین حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 191,579
رتبه حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 853
رتبه حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 1,321
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 314
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 779
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 253
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 244
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 1
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 1
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 18
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 56
میانگین حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 3,009,981
میانگین حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 4,878,691
رتبه حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 308
رتبه حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 323
میانگین حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 193,232
میانگین حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 187,624
رتبه حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 780
رتبه حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 1,351
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 348
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 669
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 232
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 241
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 1
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 1
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 24
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 34
رتبه ارزش شرکت در آخرین روز 514
رتبه روزهای بسته در 3 ماه گذشته 32