آمار فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

اطلاعات این صفحه از نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس شامل تمامی آمار های نماد در سایت tse می باشد

آمار سهام فلوله

عنوان مقدار
میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 103,162,707,304
میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 149,399,902,059
رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 298
رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 204
ارزش معاملات آخرین روز 3,820,541,620
تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 41
تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 129
درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 65
درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 53
رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته 13
رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته 15
تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 21
تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 98
درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 31
درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 40
رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 34
رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 63
روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته -1
روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته 13
روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 64
روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 230
رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 1
رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 13
میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 1,280
میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 2,095
رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 282
رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 180
دفعات معاملات در آخرین روز 53
ارزش شرکت در آخرین روز 11,515,000,000,000
میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته 4,511,495
میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته 5,704,110
رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته 293
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا 21,980
رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته 232
حجم معاملات آخرین روز 173,819
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا 23,030
تعداد روزهای باز در 3 ماه گذشته 63
تعداد روزهای باز در 12 ماه گذشته 228
درصد روزهای باز در 3 ماه گذشته 100
درصد روزهای باز در 12 ماه گذشته 94
رتبه روزهای باز در 3 ماه گذشته 1
رتبه روزهای باز در 12 ماه گذشته 13
تعداد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 0
تعداد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 15
درصد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 0

آمار سهام فلوله

عنوان مقدار
درصد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 6
رتبه روزهای بسته در 12 ماه گذشته 82
میانگین تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 495
میانگین تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 928
رتبه تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 303
رتبه تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 231
میانگین تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 503
میانگین تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 790
رتبه تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 300
رتبه تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 218
میانگین حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 4,346,768
میانگین حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 5,864,389
رتبه حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 340
رتبه حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 304
میانگین حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 233,580
میانگین حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 235,987
رتبه حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 879
رتبه حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 1,207
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 494
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 926
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 293
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 227
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 1
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 2
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 38
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 63
میانگین حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 4,369,726
میانگین حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 5,870,082
رتبه حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 333
رتبه حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 307
میانگین حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 210,622
میانگین حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 230,294
رتبه حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 920
رتبه حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 1,251
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 501
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 788
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 296
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 215
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 1
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 2
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 28
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 34
رتبه ارزش شرکت در آخرین روز 519
رتبه روزهای بسته در 3 ماه گذشته 45