تابلو ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

تابلو نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

7,930

1.15
قیمت پایانی

7,840

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

10,740

9,720

بازه هفته

9,750

9,740

بازه سال

31,172

0

حجم مبنا

4,887,586

تعداد سهام

600,000,000

میانگین حجم در ماه

4,011,853

میانگین حجم 10 روز اخیر

11,282,650

میانگین حجم 5 روز اخیر

17,490,494

میانگین حجم 3 روز اخیر

28,790,576

EPS

0

P/E گروه

16

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ولیز

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ولیز

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ولیز

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 7,600 8,230 3,677 1
1 6,000 7,570 8,240 1,304 2
2 5,935 7,560 8,250 50,000 1