تجزیه و تحلیل و آمار ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

تجزیه و تحلیل و آمار نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس | تجزیه و تحلیل و آمار سهام ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

آمار حجم معاملات سهم در نماد ولیز

میانگین حجم معاملاتی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان حجم
میانگین حجم معاملاتی کل : 1,550,133
میانگین حجم معاملاتی در 300 روز اخیر : 13,294,912
میانگین حجم معاملاتی در 100 روز اخیر : 8,991,019
میانگین حجم معاملاتی در 60 روز اخیر : 10,825,181
میانگین حجم معاملاتی در 30 روز اخیر : 11,862,165
میانگین حجم معاملاتی در 10 روز اخیر : 10,641,723
میانگین حجم معاملاتی در 5 روز اخیر : 10,647,169
میانگین حجم معاملاتی در 3 روز اخیر : 6,304,766
میانگین حجم معاملاتی آخرین روز : 1,784,620

آمار میزان قدرت خریدار حقیقی سهم در نماد ولیز

میانگین قدرت خریدار حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان قدرت خریدار
میانگین قدرت خریدار حقیقی کل : 64.19
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 300 روز اخیر : 0.85
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 100 روز اخیر : 0.72
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 60 روز اخیر : 0.91
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 30 روز اخیر : 1.18
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 10 روز اخیر : 0.83
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 5 روز اخیر : 0.74
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 3 روز اخیر : 0.52
قدرت خریدار آخرین روز : 0.02

آمار میزان سرانه خرید حقیقی سهم در نماد ولیز

میانگین سرانه خرید حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان سرانه خرید
میانگین سرانه خرید حقیقی کل : 29,513,206
میانگین سرانه خرید حقیقی در 300 روز اخیر : 127,492,861
میانگین سرانه خرید حقیقی در 100 روز اخیر : 115,983,792
میانگین سرانه خرید حقیقی در 60 روز اخیر : 146,729,546
میانگین سرانه خرید حقیقی در 30 روز اخیر : 174,740,920
میانگین سرانه خرید حقیقی در 10 روز اخیر : 117,662,340
میانگین سرانه خرید حقیقی در 5 روز اخیر : 111,184,296
میانگین سرانه خرید حقیقی در 3 روز اخیر : 83,133,407
میانگین سرانه خرید آخرین روز : 41,488,838

آمار میزان سرانه فروش حقیقی سهم در نماد ولیز

میانگین سرانه فروش حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان سرانه فروش
میانگین سرانه فروش حقیقی کل : 37,009,103
میانگین سرانه فروش حقیقی در 300 روز اخیر : 232,326,843
میانگین سرانه فروش حقیقی در 100 روز اخیر : 282,845,332
میانگین سرانه فروش حقیقی در 60 روز اخیر : 258,255,295
میانگین سرانه فروش حقیقی در 30 روز اخیر : 264,163,429
میانگین سرانه فروش حقیقی در 10 روز اخیر : 297,194,238
میانگین سرانه فروش حقیقی در 5 روز اخیر : 453,815,055
میانگین سرانه فروش حقیقی در 3 روز اخیر : 656,043,676
میانگین سرانه فروش آخرین روز : 1,690,927,450

آمار تعداد روزهای مثبت در نماد ولیز

آمار تعداد روزهای مثبت در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان تعداد روز
روزهای مثبت سهم : 1,112
روزهای مثبت در 300 روز اخیر : 140
روزهای مثبت در 100 روز اخیر : 18
روزهای مثبت در 60 روز اخیر : 17
روزهای مثبت در 30 روز اخیر : 11
روزهای مثبت در 10 روز اخیر : 4
روزهای مثبت در 5 روز اخیر : 2

آمار تعداد روزهای منفی در نماد ولیز

آمار تعداد روزهای منفی در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان تعداد روز
روزهای منفی سهم : 1,419
روزهای منفی در 300 روز اخیر : 159
روزهای منفی در 100 روز اخیر : 81
روزهای منفی در 60 روز اخیر : 43
روزهای منفی در 30 روز اخیر : 19
روزهای منفی در 10 روز اخیر : 6
روزهای منفی در 5 روز اخیر : 3

درصد سوددهی سهم در نماد ولیز

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 300 روز اخیر : 166.85
میزان سوددهی در 100 روز اخیر : -62.76
میزان سوددهی در 60 روز اخیر : -20.55

درصد سوددهی سهم در نماد ولیز

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 30 روز اخیر : -19.14
میزان سوددهی در 10 روز اخیر : -10.54
میزان سوددهی در 5 روز اخیر : -6.18