تجزیه و تحلیل و آمار ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

تجزیه و تحلیل و آمار نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس | تجزیه و تحلیل و آمار سهام ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

اطلاعیه ها پشتیبانی

آمار حجم معاملات سهم در نماد ولیز

میانگین حجم معاملاتی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان حجم
میانگین حجم معاملاتی کل : 1,603,278
میانگین حجم معاملاتی در 300 روز اخیر : 12,243,652
میانگین حجم معاملاتی در 100 روز اخیر : 9,131,267
میانگین حجم معاملاتی در 60 روز اخیر : 6,889,084
میانگین حجم معاملاتی در 30 روز اخیر : 3,982,410
میانگین حجم معاملاتی در 10 روز اخیر : 13,896
میانگین حجم معاملاتی در 5 روز اخیر : 18,789
میانگین حجم معاملاتی در 3 روز اخیر : 10,224
میانگین حجم معاملاتی آخرین روز : 1,608

آمار میزان قدرت خریدار حقیقی سهم در نماد ولیز

میانگین قدرت خریدار حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان قدرت خریدار
میانگین قدرت خریدار حقیقی کل : 63.4
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 300 روز اخیر : 0.94
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 100 روز اخیر : 1.49
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 60 روز اخیر : 1.8
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 30 روز اخیر : 1.43
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 10 روز اخیر : 0.42
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 5 روز اخیر : 0.44
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 3 روز اخیر : 0.52
قدرت خریدار آخرین روز : 0.5

آمار میزان سرانه خرید حقیقی سهم در نماد ولیز

میانگین سرانه خرید حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان سرانه خرید
میانگین سرانه خرید حقیقی کل : 32,250,200
میانگین سرانه خرید حقیقی در 300 روز اخیر : 139,870,154
میانگین سرانه خرید حقیقی در 100 روز اخیر : 193,761,936
میانگین سرانه خرید حقیقی در 60 روز اخیر : 212,199,111
میانگین سرانه خرید حقیقی در 30 روز اخیر : 201,482,892
میانگین سرانه خرید حقیقی در 10 روز اخیر : 29,067,432
میانگین سرانه خرید حقیقی در 5 روز اخیر : 47,601,511
میانگین سرانه خرید حقیقی در 3 روز اخیر : 17,634,463
میانگین سرانه خرید آخرین روز : 7,670,160

آمار میزان سرانه فروش حقیقی سهم در نماد ولیز

میانگین سرانه فروش حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان سرانه فروش
میانگین سرانه فروش حقیقی کل : 39,977,351
میانگین سرانه فروش حقیقی در 300 روز اخیر : 248,124,486
میانگین سرانه فروش حقیقی در 100 روز اخیر : 254,833,654
میانگین سرانه فروش حقیقی در 60 روز اخیر : 271,140,117
میانگین سرانه فروش حقیقی در 30 روز اخیر : 349,966,820
میانگین سرانه فروش حقیقی در 10 روز اخیر : 108,174,299
میانگین سرانه فروش حقیقی در 5 روز اخیر : 131,562,801
میانگین سرانه فروش حقیقی در 3 روز اخیر : 32,155,365
میانگین سرانه فروش آخرین روز : 15,340,320

آمار تعداد روزهای مثبت در نماد ولیز

آمار تعداد روزهای مثبت در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان تعداد روز
روزهای مثبت سهم : 1,128
روزهای مثبت در 300 روز اخیر : 122
روزهای مثبت در 100 روز اخیر : 33
روزهای مثبت در 60 روز اخیر : 20
روزهای مثبت در 30 روز اخیر : 7

آمار تعداد روزهای منفی در نماد ولیز

آمار تعداد روزهای منفی در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان تعداد روز
روزهای منفی سهم : 1,448
روزهای منفی در 300 روز اخیر : 177
روزهای منفی در 100 روز اخیر : 67
روزهای منفی در 60 روز اخیر : 40
روزهای منفی در 30 روز اخیر : 23
روزهای منفی در 10 روز اخیر : 10
روزهای منفی در 5 روز اخیر : 5

درصد سوددهی سهم در نماد ولیز

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 300 روز اخیر : 89.19
میزان سوددهی در 100 روز اخیر : 6.29
میزان سوددهی در 60 روز اخیر : 2.99

درصد سوددهی سهم در نماد ولیز

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 30 روز اخیر : 29.47
میزان سوددهی در 10 روز اخیر : 0
میزان سوددهی در 5 روز اخیر : 0