سابقه ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

سابقه نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس | سابقه سهام ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/29 1,784,620 7,580 1.43 255,234,332 1,690,927,450 0.15 15.95% 84.05% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/29

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/29
آخرین قیمت

7,310

4.94
قیمت پایانی

7,580

1.43
حجم معاملات

1,784,620

تعداد: 87
ارزش معاملات

13,045,572,200

-
سرانه خرید

255,234,332

قدرت خریدار: 0.15
سرانه فروش

1,690,927,450

قدرت فروشنده :6.63

7,690

قیمت دیروز

7,310

اولین قیمت

7,310

کمترین قیمت

7,310

بیشترین قیمت

سرانه خرید

255.23M

سرانه خرید حقیقی

41.49M

سرانه خرید حقوقی

11.37B

سرانه فروش

1.69B

سرانه فروش حقیقی

1.69B

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.15

قدرت خریدار حقیقی

0.02

قدرت خریدار حقوقی

11370000000

قدرت فروشنده

6.63

قدرت فروشنده حقیقی

40.76

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 284,620 (15.95%) 1,500,000 (84.05%)
تعداد : 52 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,784,620 (100%) 0 (0%)
تعداد : 8 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/27 4,965,141 7,690 3.63 144,082,771 159,091,393 0.91 66.55% 33.45% 98.49% 1.51%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/27

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/27
آخرین قیمت

7,590

4.89
قیمت پایانی

7,690

3.63
حجم معاملات

4,965,141

تعداد: 598
ارزش معاملات

37,793,901,660

-
سرانه خرید

144,082,771

قدرت خریدار: 0.91
سرانه فروش

159,091,393

قدرت فروشنده :1.1

7,980

قیمت دیروز

7,750

اولین قیمت

7,590

کمترین قیمت

7,950

بیشترین قیمت

سرانه خرید

144.08M

سرانه خرید حقیقی

96.62M

سرانه خرید حقوقی

6.39B

سرانه فروش

159.09M

سرانه فروش حقیقی

157.34M

سرانه فروش حقوقی

576.75M

قدرت خریدار

0.91

قدرت خریدار حقیقی

0.61

قدرت خریدار حقوقی

11.07

قدرت فروشنده

1.1

قدرت فروشنده حقیقی

1.63

قدرت فروشنده حقوقی

0.09

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,304,541 (66.55%) 1,660,600 (33.45%)
تعداد : 263 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,890,141 (98.49%) 75,000 (1.51%)
تعداد : 239 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/24 12,164,538 7,980 0.88 115,425,699 123,502,561 0.93 96.3% 3.7% 96.93% 3.07%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/24

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/24
آخرین قیمت

7,770

1.77
قیمت پایانی

7,980

0.88
حجم معاملات

12,164,538

تعداد: 2,299
ارزش معاملات

97,066,479,840

-
سرانه خرید

115,425,699

قدرت خریدار: 0.93
سرانه فروش

123,502,561

قدرت فروشنده :1.07

7,910

قیمت دیروز

8,090

اولین قیمت

7,600

کمترین قیمت

8,200

بیشترین قیمت

سرانه خرید

115.43M

سرانه خرید حقیقی

111.29M

سرانه خرید حقوقی

3.59B

سرانه فروش

123.5M

سرانه فروش حقیقی

119.86M

سرانه فروش حقوقی

2.98B

قدرت خریدار

0.93

قدرت خریدار حقیقی

0.93

قدرت خریدار حقوقی

1.2

قدرت فروشنده

1.07

قدرت فروشنده حقیقی

1.08

قدرت فروشنده حقوقی

0.83

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 11,714,538 (96.3%) 450,000 (3.7%)
تعداد : 840 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 11,790,711 (96.93%) 373,827 (3.07%)
تعداد : 785 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/23 18,921,996 7,910 2.46 180,546,427 141,200,932 1.28 98.86% 1.14% 91.93% 8.07%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/23

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/23
آخرین قیمت

8,100

4.92
قیمت پایانی

7,910

2.46
حجم معاملات

18,921,996

تعداد: 2,707
ارزش معاملات

149,641,074,880

-
سرانه خرید

180,546,427

قدرت خریدار: 1.28
سرانه فروش

141,200,932

قدرت فروشنده :0.78

7,720

قیمت دیروز

7,800

اولین قیمت

7,370

کمترین قیمت

8,100

بیشترین قیمت

سرانه خرید

180.55M

سرانه خرید حقیقی

178.7M

سرانه خرید حقوقی

1.71B

سرانه فروش

141.2M

سرانه فروش حقیقی

129.93M

سرانه فروش حقوقی

12.08B

قدرت خریدار

1.28

قدرت خریدار حقیقی

1.38

قدرت خریدار حقوقی

0.14

قدرت فروشنده

0.78

قدرت فروشنده حقیقی

0.73

قدرت فروشنده حقوقی

7.06

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 18,705,795 (98.86%) 216,201 (1.14%)
تعداد : 828 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 17,395,389 (91.93%) 1,526,607 (8.07%)
تعداد : 1,059 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/22 15,399,549 7,720 4.46 136,806,120 171,798,437 0.8 93.22% 6.78% 99.25% 0.75%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/22

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/22
آخرین قیمت

7,740

4.21
قیمت پایانی

7,720

4.46
حجم معاملات

15,399,549

تعداد: 2,109
ارزش معاملات

118,909,634,390

-
سرانه خرید

136,806,120

قدرت خریدار: 0.8
سرانه فروش

171,798,437

قدرت فروشنده :1.26

8,080

قیمت دیروز

8,000

اولین قیمت

7,680

کمترین قیمت

8,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

136.81M

سرانه خرید حقیقی

127.82M

سرانه خرید حقوقی

4.03B

سرانه فروش

171.8M

سرانه فروش حقیقی

171.01M

سرانه فروش حقوقی

442.88M

قدرت خریدار

0.8

قدرت خریدار حقیقی

0.75

قدرت خریدار حقوقی

9.1

قدرت فروشنده

1.26

قدرت فروشنده حقیقی

1.34

قدرت فروشنده حقوقی

0.11

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 14,355,159 (93.22%) 1,044,390 (6.78%)
تعداد : 867 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 15,284,812 (99.25%) 114,737 (0.75%)
تعداد : 690 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/21 12,805,250 8,080 1.38 98,539,448 146,553,003 0.67 96.28% 3.72% 98.09% 1.91%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/21

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/21
آخرین قیمت

7,940

0.38
قیمت پایانی

8,080

1.38
حجم معاملات

12,805,250

تعداد: 2,331
ارزش معاملات

103,512,444,490

-
سرانه خرید

98,539,448

قدرت خریدار: 0.67
سرانه فروش

146,553,003

قدرت فروشنده :1.49

7,970

قیمت دیروز

8,360

اولین قیمت

7,800

کمترین قیمت

8,360

بیشترین قیمت

سرانه خرید

98.54M

سرانه خرید حقیقی

95.15M

سرانه خرید حقوقی

1.28B

سرانه فروش

146.55M

سرانه فروش حقیقی

144.16M

سرانه فروش حقوقی

989.8M

قدرت خریدار

0.67

قدرت خریدار حقیقی

0.66

قدرت خریدار حقوقی

1.3

قدرت فروشنده

1.49

قدرت فروشنده حقیقی

1.52

قدرت فروشنده حقوقی

0.77

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 12,329,250 (96.28%) 476,000 (3.72%)
تعداد : 1,047 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 12,560,250 (98.09%) 245,000 (1.91%)
تعداد : 704 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/20 13,199,398 7,970 3.51 185,864,315 137,335,773 1.35 98.3% 1.7% 87.88% 12.12%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/20

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/20
آخرین قیمت

8,080

4.94
قیمت پایانی

7,970

3.51
حجم معاملات

13,199,398

تعداد: 1,742
ارزش معاملات

105,158,144,290

-
سرانه خرید

185,864,315

قدرت خریدار: 1.35
سرانه فروش

137,335,773

قدرت فروشنده :0.74

7,700

قیمت دیروز

8,000

اولین قیمت

7,550

کمترین قیمت

8,080

بیشترین قیمت

سرانه خرید

185.86M

سرانه خرید حقیقی

183.02M

سرانه خرید حقوقی

1.79B

سرانه فروش

137.34M

سرانه فروش حقیقی

120.85M

سرانه فروش حقوقی

12.75B

قدرت خریدار

1.35

قدرت خریدار حقیقی

1.51

قدرت خریدار حقوقی

0.14

قدرت فروشنده

0.74

قدرت فروشنده حقیقی

0.66

قدرت فروشنده حقوقی

7.11

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 12,974,398 (98.3%) 225,000 (1.7%)
تعداد : 565 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 11,599,398 (87.88%) 1,600,000 (12.12%)
تعداد : 765 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/17 7,832,993 7,700 3.87 134,629,567 184,446,624 0.73 82.35% 17.65% 98.5% 1.5%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/17

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/17
آخرین قیمت

7,610

4.99
قیمت پایانی

7,700

3.87
حجم معاملات

7,832,993

تعداد: 957
ارزش معاملات

60,322,173,440

-
سرانه خرید

134,629,567

قدرت خریدار: 0.73
سرانه فروش

184,446,624

قدرت فروشنده :1.37

8,010

قیمت دیروز

8,000

اولین قیمت

7,610

کمترین قیمت

8,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

134.63M

سرانه خرید حقیقی

111.11M

سرانه خرید حقوقی

10.65B

سرانه فروش

184.45M

سرانه فروش حقیقی

182.24M

سرانه فروش حقوقی

902.72M

قدرت خریدار

0.73

قدرت خریدار حقیقی

0.61

قدرت خریدار حقوقی

11.79

قدرت فروشنده

1.37

قدرت فروشنده حقیقی

1.64

قدرت فروشنده حقوقی

0.08

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 6,450,230 (82.35%) 1,382,763 (17.65%)
تعداد : 447 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,715,756 (98.5%) 117,237 (1.5%)
تعداد : 326 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/16 10,063,905 8,010 3.61 120,857,390 136,862,273 0.88 95.57% 4.43% 98.31% 1.69%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/16

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/16
آخرین قیمت

8,020

3.49
قیمت پایانی

8,010

3.61
حجم معاملات

10,063,905

تعداد: 1,680
ارزش معاملات

80,590,551,540

-
سرانه خرید

120,857,390

قدرت خریدار: 0.88
سرانه فروش

136,862,273

قدرت فروشنده :1.13

8,310

قیمت دیروز

8,150

اولین قیمت

7,900

کمترین قیمت

8,310

بیشترین قیمت

سرانه خرید

120.86M

سرانه خرید حقیقی

115.68M

سرانه خرید حقوقی

3.57B

سرانه فروش

136.86M

سرانه فروش حقیقی

135M

سرانه فروش حقوقی

682.85M

قدرت خریدار

0.88

قدرت خریدار حقیقی

0.86

قدرت خریدار حقوقی

5.23

قدرت فروشنده

1.13

قدرت فروشنده حقیقی

1.17

قدرت فروشنده حقوقی

0.19

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 9,618,358 (95.57%) 445,547 (4.43%)
تعداد : 666 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 9,893,405 (98.31%) 170,500 (1.69%)
تعداد : 587 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/15 9,279,837 8,310 1.77 120,304,907 122,405,469 0.98 96.06% 3.94% 98.38% 1.62%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/15

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/15
آخرین قیمت

8,250

2.48
قیمت پایانی

8,310

1.77
حجم معاملات

9,279,837

تعداد: 1,719
ارزش معاملات

77,107,914,270

-
سرانه خرید

120,304,907

قدرت خریدار: 0.98
سرانه فروش

122,405,469

قدرت فروشنده :1.02

8,460

قیمت دیروز

8,450

اولین قیمت

8,100

کمترین قیمت

8,530

بیشترین قیمت

سرانه خرید

120.3M

سرانه خرید حقیقی

115.74M

سرانه خرید حقوقی

3.04B

سرانه فروش

122.41M

سرانه فروش حقیقی

120.62M

سرانه فروش حقوقی

1.25B

قدرت خریدار

0.98

قدرت خریدار حقیقی

0.96

قدرت خریدار حقوقی

2.44

قدرت فروشنده

1.02

قدرت فروشنده حقیقی

1.04

قدرت فروشنده حقوقی

0.41

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 8,913,989 (96.06%) 365,848 (3.94%)
تعداد : 640 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 9,129,837 (98.38%) 150,000 (1.62%)
تعداد : 629 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/14 12,026,239 8,460 2.31 142,097,740 180,074,304 0.79 88.77% 11.23% 98.75% 1.25%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/14

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/14
آخرین قیمت

8,230

4.97
قیمت پایانی

8,460

2.31
حجم معاملات

12,026,239

تعداد: 1,763
ارزش معاملات

101,715,107,850

-
سرانه خرید

142,097,740

قدرت خریدار: 0.79
سرانه فروش

180,074,304

قدرت فروشنده :1.27

8,660

قیمت دیروز

8,680

اولین قیمت

8,230

کمترین قیمت

9,030

بیشترین قیمت

سرانه خرید

142.1M

سرانه خرید حقیقی

126.32M

سرانه خرید حقوقی

11.42B

سرانه فروش

180.07M

سرانه فروش حقیقی

178.14M

سرانه فروش حقوقی

1.27B

قدرت خریدار

0.79

قدرت خریدار حقیقی

0.71

قدرت خریدار حقوقی

9

قدرت فروشنده

1.27

قدرت فروشنده حقیقی

1.41

قدرت فروشنده حقوقی

0.11

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 10,676,239 (88.77%) 1,350,000 (11.23%)
تعداد : 715 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 11,876,239 (98.75%) 150,000 (1.25%)
تعداد : 564 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/13 7,859,154 8,660 0.92 158,648,657 107,181,533 1.48 96.18% 3.82% 96.88% 3.12%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/13

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/13
آخرین قیمت

8,680

0.69
قیمت پایانی

8,660

0.92
حجم معاملات

7,859,154

تعداد: 1,367
ارزش معاملات

68,027,975,850

-
سرانه خرید

158,648,657

قدرت خریدار: 1.48
سرانه فروش

107,181,533

قدرت فروشنده :0.68

8,740

قیمت دیروز

8,340

اولین قیمت

8,340

کمترین قیمت

8,910

بیشترین قیمت

سرانه خرید

158.65M

سرانه خرید حقیقی

152.95M

سرانه خرید حقوقی

2.6B

سرانه فروش

107.18M

سرانه فروش حقیقی

104.17M

سرانه فروش حقوقی

1.06B

قدرت خریدار

1.48

قدرت خریدار حقیقی

1.47

قدرت خریدار حقوقی

2.45

قدرت فروشنده

0.68

قدرت فروشنده حقیقی

0.68

قدرت فروشنده حقوقی

0.41

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7,559,154 (96.18%) 300,000 (3.82%)
تعداد : 428 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,614,154 (96.88%) 245,000 (3.12%)
تعداد : 633 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/10 10,281,326 8,740 4.17 155,196,527 128,186,575 1.21 85.41% 14.59% 99.99% 0.01%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/10

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/10
آخرین قیمت

8,680

4.82
قیمت پایانی

8,740

4.17
حجم معاملات

10,281,326

تعداد: 1,568
ارزش معاملات

89,829,457,870

-
سرانه خرید

155,196,527

قدرت خریدار: 1.21
سرانه فروش

128,186,575

قدرت فروشنده :0.83

9,120

قیمت دیروز

9,000

اولین قیمت

8,670

کمترین قیمت

9,090

بیشترین قیمت

سرانه خرید

155.2M

سرانه خرید حقیقی

132.78M

سرانه خرید حقوقی

13.11B

سرانه فروش

128.19M

سرانه فروش حقیقی

128.36M

سرانه فروش حقوقی

5.06M

قدرت خریدار

1.21

قدرت خریدار حقیقی

1.03

قدرت خریدار حقوقی

2590.67

قدرت فروشنده

0.83

قدرت فروشنده حقیقی

0.97

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 8,781,326 (85.41%) 1,500,000 (14.59%)
تعداد : 578 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 10,280,747 (99.99%) 579 (0.01%)
تعداد : 700 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/9 11,293,258 9,120 4.1 187,603,849 157,725,135 1.19 72.42% 27.58% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/9

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/9
آخرین قیمت

9,040

4.94
قیمت پایانی

9,120

4.1
حجم معاملات

11,293,258

تعداد: 1,690
ارزش معاملات

103,010,295,020

-
سرانه خرید

187,603,849

قدرت خریدار: 1.19
سرانه فروش

157,725,135

قدرت فروشنده :0.84

9,510

قیمت دیروز

9,240

اولین قیمت

9,040

کمترین قیمت

9,450

بیشترین قیمت

سرانه خرید

187.6M

سرانه خرید حقیقی

137.62M

سرانه خرید حقوقی

4.06B

سرانه فروش

157.73M

سرانه فروش حقیقی

157.73M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.19

قدرت خریدار حقیقی

0.87

قدرت خریدار حقوقی

4057851497.14

قدرت فروشنده

0.84

قدرت فروشنده حقیقی

1.15

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 8,178,679 (72.42%) 3,114,579 (27.58%)
تعداد : 542 7
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 11,293,258 (100%) 0 (0%)
تعداد : 653 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/8 18,334,612 9,510 2.26 168,303,243 160,406,771 1.05 90.78% 9.22% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/8

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/8
آخرین قیمت

9,450

2.88
قیمت پایانی

9,510

2.26
حجم معاملات

18,334,612

تعداد: 2,953
ارزش معاملات

174,355,433,510

-
سرانه خرید

168,303,243

قدرت خریدار: 1.05
سرانه فروش

160,406,771

قدرت فروشنده :0.95

9,730

قیمت دیروز

10,000

اولین قیمت

9,250

کمترین قیمت

10,150

بیشترین قیمت

سرانه خرید

168.3M

سرانه خرید حقیقی

153.23M

سرانه خرید حقوقی

5.36B

سرانه فروش

160.41M

سرانه فروش حقیقی

160.41M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.05

قدرت خریدار حقیقی

0.96

قدرت خریدار حقوقی

5357300000

قدرت فروشنده

0.95

قدرت فروشنده حقیقی

1.05

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 16,644,612 (90.78%) 1,690,000 (9.22%)
تعداد : 1,033 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 18,334,612 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1,087 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/7 22,691,505 9,730 3.84 223,696,397 188,225,357 1.19 92.15% 7.85% 92.51% 7.49%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/7

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/7
آخرین قیمت

9,830

4.91
قیمت پایانی

9,730

3.84
حجم معاملات

22,691,505

تعداد: 2,800
ارزش معاملات

220,771,013,080

-
سرانه خرید

223,696,397

قدرت خریدار: 1.19
سرانه فروش

188,225,357

قدرت فروشنده :0.84

9,370

قیمت دیروز

9,590

اولین قیمت

9,210

کمترین قیمت

9,830

بیشترین قیمت

سرانه خرید

223.7M

سرانه خرید حقیقی

206.56M

سرانه خرید حقوقی

8.66B

سرانه فروش

188.23M

سرانه فروش حقیقی

174.57M

سرانه فروش حقوقی

5.51B

قدرت خریدار

1.19

قدرت خریدار حقیقی

1.18

قدرت خریدار حقوقی

1.57

قدرت فروشنده

0.84

قدرت فروشنده حقیقی

0.85

قدرت فروشنده حقوقی

0.64

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 20,910,977 (92.15%) 1,780,528 (7.85%)
تعداد : 985 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 20,991,505 (92.51%) 1,700,000 (7.49%)
تعداد : 1,170 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/6 14,299,217 9,370 4.93 171,115,790 225,182,627 0.76 100% 0% 81.33% 18.67%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/6

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/6
آخرین قیمت

9,370

4.93
قیمت پایانی

9,370

4.93
حجم معاملات

14,299,217

تعداد: 1,647
ارزش معاملات

133,949,632,440

-
سرانه خرید

171,115,790

قدرت خریدار: 0.76
سرانه فروش

225,182,627

قدرت فروشنده :1.32

8,930

قیمت دیروز

9,370

اولین قیمت

9,250

کمترین قیمت

9,370

بیشترین قیمت

سرانه خرید

171.12M

سرانه خرید حقیقی

171.12M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

225.18M

سرانه فروش حقیقی

183.75M

سرانه فروش حقوقی

12.51B

قدرت خریدار

0.76

قدرت خریدار حقیقی

0.93

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1.32

قدرت فروشنده حقیقی

1.07

قدرت فروشنده حقوقی

12508950000

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 14,299,217 (100%) 0 (0%)
تعداد : 783 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 11,629,217 (81.33%) 2,670,000 (18.67%)
تعداد : 593 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/3 19,804,388 8,930 4.32 176,676,508 138,382,774 1.28 96.76% 3.24% 95.31% 4.69%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/3

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/3
آخرین قیمت

9,210

7.59
قیمت پایانی

8,930

4.32
حجم معاملات

19,804,388

تعداد: 3,125
ارزش معاملات

176,804,072,710

-
سرانه خرید

176,676,508

قدرت خریدار: 1.28
سرانه فروش

138,382,774

قدرت فروشنده :0.78

8,560

قیمت دیروز

8,780

اولین قیمت

8,350

کمترین قیمت

9,210

بیشترین قیمت

سرانه خرید

176.68M

سرانه خرید حقیقی

171.3M

سرانه خرید حقوقی

2.86B

سرانه فروش

138.38M

سرانه فروش حقیقی

131.99M

سرانه فروش حقوقی

8.3B

قدرت خریدار

1.28

قدرت خریدار حقیقی

1.3

قدرت خریدار حقوقی

0.34

قدرت فروشنده

0.78

قدرت فروشنده حقیقی

0.77

قدرت فروشنده حقوقی

2.9

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 19,163,368 (96.76%) 641,020 (3.24%)
تعداد : 999 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 18,874,935 (95.31%) 929,453 (4.69%)
تعداد : 1,277 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/2 20,467,138 8,560 4.14 129,012,298 159,707,111 0.81 84.21% 15.79% 91.14% 8.86%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/2

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/2
آخرین قیمت

8,490

4.93
قیمت پایانی

8,560

4.14
حجم معاملات

20,467,138

تعداد: 3,213
ارزش معاملات

175,163,939,740

-
سرانه خرید

129,012,298

قدرت خریدار: 0.81
سرانه فروش

159,707,111

قدرت فروشنده :1.24

8,930

قیمت دیروز

8,490

اولین قیمت

8,490

کمترین قیمت

8,850

بیشترین قیمت

سرانه خرید

129.01M

سرانه خرید حقیقی

109.05M

سرانه خرید حقوقی

5.53B

سرانه فروش

159.71M

سرانه فروش حقیقی

145.82M

سرانه فروش حقوقی

7.76B

قدرت خریدار

0.81

قدرت خریدار حقیقی

0.75

قدرت خریدار حقوقی

0.71

قدرت فروشنده

1.24

قدرت فروشنده حقیقی

1.34

قدرت فروشنده حقوقی

1.4

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 17,236,008 (84.21%) 3,231,130 (15.79%)
تعداد : 1,353 5
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 18,653,239 (91.14%) 1,813,899 (8.86%)
تعداد : 1,095 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/1 7,605,088 8,930 4.18 112,439,463 149,589,066 0.75 93.43% 6.57% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/10/1

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/10/1
آخرین قیمت

8,860

4.94
قیمت پایانی

8,930

4.18
حجم معاملات

7,605,088

تعداد: 1,351
ارزش معاملات

67,894,147,460

-
سرانه خرید

112,439,463

قدرت خریدار: 0.75
سرانه فروش

149,589,066

قدرت فروشنده :1.33

9,320

قیمت دیروز

9,000

اولین قیمت

8,860

کمترین قیمت

9,200

بیشترین قیمت

سرانه خرید

112.44M

سرانه خرید حقیقی

105.4M

سرانه خرید حقوقی

2.23B

سرانه فروش

149.59M

سرانه فروش حقیقی

149.59M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.75

قدرت خریدار حقیقی

0.7

قدرت خریدار حقوقی

2232500000

قدرت فروشنده

1.33

قدرت فروشنده حقیقی

1.42

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7,105,088 (93.43%) 500,000 (6.57%)
تعداد : 602 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,605,088 (100%) 0 (0%)
تعداد : 454 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/30 12,164,022 9,320 0 139,788,761 122,164,531 1.14 98.36% 1.64% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/9/30

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/9/30
آخرین قیمت

9,190

1.39
قیمت پایانی

9,320

0
حجم معاملات

12,164,022

تعداد: 2,368
ارزش معاملات

113,377,867,810

-
سرانه خرید

139,788,761

قدرت خریدار: 1.14
سرانه فروش

122,164,531

قدرت فروشنده :0.87

9,320

قیمت دیروز

9,330

اولین قیمت

9,000

کمترین قیمت

9,690

بیشترین قیمت

سرانه خرید

139.79M

سرانه خرید حقیقی

137.66M

سرانه خرید حقوقی

1.86B

سرانه فروش

122.16M

سرانه فروش حقیقی

122.16M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.14

قدرت خریدار حقیقی

1.13

قدرت خریدار حقوقی

1864000000

قدرت فروشنده

0.87

قدرت فروشنده حقیقی

0.89

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 11,964,022 (98.36%) 200,000 (1.64%)
تعداد : 810 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 12,164,022 (100%) 0 (0%)
تعداد : 928 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/29 24,765,215 9,320 3.82 189,345,204 200,010,229 0.95 99.59% 0.41% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/9/29

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/9/29
آخرین قیمت

9,210

4.95
قیمت پایانی

9,320

3.82
حجم معاملات

24,765,215

تعداد: 3,008
ارزش معاملات

230,846,404,750

-
سرانه خرید

189,345,204

قدرت خریدار: 0.95
سرانه فروش

200,010,229

قدرت فروشنده :1.06

9,690

قیمت دیروز

9,210

اولین قیمت

9,210

کمترین قیمت

9,870

بیشترین قیمت

سرانه خرید

189.35M

سرانه خرید حقیقی

188.87M

سرانه خرید حقوقی

476.35M

سرانه فروش

200.01M

سرانه فروش حقیقی

200.01M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.95

قدرت خریدار حقیقی

0.94

قدرت خریدار حقوقی

476354520

قدرت فروشنده

1.06

قدرت فروشنده حقیقی

1.06

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 24,662,993 (99.59%) 102,222 (0.41%)
تعداد : 1,217 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 24,765,215 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1,154 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/26 1,195,788 9,690 1.22 71,525,838 1,053,380,520 0.07 83.27% 16.73% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/9/26

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/9/26
آخرین قیمت

9,320

4.99
قیمت پایانی

9,690

1.22
حجم معاملات

1,195,788

تعداد: 196
ارزش معاملات

11,144,744,160

-
سرانه خرید

71,525,838

قدرت خریدار: 0.07
سرانه فروش

1,053,380,520

قدرت فروشنده :14.73

9,810

قیمت دیروز

9,320

اولین قیمت

9,320

کمترین قیمت

9,320

بیشترین قیمت

سرانه خرید

71.53M

سرانه خرید حقیقی

59.93M

سرانه خرید حقوقی

1.94B

سرانه فروش

1.05B

سرانه فروش حقیقی

1.05B

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.07

قدرت خریدار حقیقی

0.06

قدرت خریدار حقوقی

1938000000

قدرت فروشنده

14.73

قدرت فروشنده حقیقی

17.58

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 995,788 (83.27%) 200,000 (16.73%)
تعداد : 161 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,195,788 (100%) 0 (0%)
تعداد : 11 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/25 727,093 9,810 0.71 76,696,584 1,188,797,055 0.06 86.25% 13.75% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/9/25

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/9/25
آخرین قیمت

9,390

4.96
قیمت پایانی

9,810

0.71
حجم معاملات

727,093

تعداد: 110
ارزش معاملات

6,827,403,270

-
سرانه خرید

76,696,584

قدرت خریدار: 0.06
سرانه فروش

1,188,797,055

قدرت فروشنده :15.5

9,880

قیمت دیروز

9,390

اولین قیمت

9,390

کمترین قیمت

9,390

بیشترین قیمت

سرانه خرید

76.7M

سرانه خرید حقیقی

66.87M

سرانه خرید حقوقی

981M

سرانه فروش

1.19B

سرانه فروش حقیقی

1.19B

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.06

قدرت خریدار حقیقی

0.06

قدرت خریدار حقوقی

981000000

قدرت فروشنده

15.5

قدرت فروشنده حقیقی

17.78

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 627,093 (86.25%) 100,000 (13.75%)
تعداد : 92 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 727,093 (100%) 0 (0%)
تعداد : 6 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/24 3,554,752 9,880 3.42 143,350,815 181,035,824 0.79 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/9/24

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/9/24
آخرین قیمت

9,720

4.99
قیمت پایانی

9,880

3.42
حجم معاملات

3,554,752

تعداد: 482
ارزش معاملات

34,642,865,070

-
سرانه خرید

143,350,815

قدرت خریدار: 0.79
سرانه فروش

181,035,824

قدرت فروشنده :1.26

10,230

قیمت دیروز

9,720

اولین قیمت

9,720

کمترین قیمت

10,180

بیشترین قیمت

سرانه خرید

143.35M

سرانه خرید حقیقی

143.35M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

181.04M

سرانه فروش حقیقی

181.04M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.79

قدرت خریدار حقیقی

0.79

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1.26

قدرت فروشنده حقیقی

1.26

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,554,752 (100%) 0 (0%)
تعداد : 245 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,554,752 (100%) 0 (0%)
تعداد : 194 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/19 7,940,349 10,230 0.79 144,536,958 88,293,229 1.64 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/9/19

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/9/19
آخرین قیمت

10,360

2.07
قیمت پایانی

10,230

0.79
حجم معاملات

7,940,349

تعداد: 1,852
ارزش معاملات

81,195,354,230

-
سرانه خرید

144,536,958

قدرت خریدار: 1.64
سرانه فروش

88,293,229

قدرت فروشنده :0.61

10,150

قیمت دیروز

10,480

اولین قیمت

9,710

کمترین قیمت

10,480

بیشترین قیمت

سرانه خرید

144.54M

سرانه خرید حقیقی

144.54M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

88.29M

سرانه فروش حقیقی

88.29M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.64

قدرت خریدار حقیقی

1.64

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.61

قدرت فروشنده حقیقی

0.61

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7,940,349 (100%) 0 (0%)
تعداد : 562 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,940,349 (100%) 0 (0%)
تعداد : 920 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/18 13,159,183 10,150 2.31 148,406,342 128,800,104 1.15 94.68% 5.32% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/9/18

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/9/18
آخرین قیمت

10,040

3.37
قیمت پایانی

10,150

2.31
حجم معاملات

13,159,183

تعداد: 2,432
ارزش معاملات

133,538,361,820

-
سرانه خرید

148,406,342

قدرت خریدار: 1.15
سرانه فروش

128,800,104

قدرت فروشنده :0.87

10,390

قیمت دیروز

9,920

اولین قیمت

9,880

کمترین قیمت

10,700

بیشترین قیمت

سرانه خرید

148.41M

سرانه خرید حقیقی

140.67M

سرانه خرید حقوقی

7.11B

سرانه فروش

128.8M

سرانه فروش حقیقی

128.8M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.15

قدرت خریدار حقیقی

1.09

قدرت خریدار حقوقی

7105000000

قدرت فروشنده

0.87

قدرت فروشنده حقیقی

0.92

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 12,459,183 (94.68%) 700,000 (5.32%)
تعداد : 899 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 13,159,183 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1,037 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/17 29,416,725 10,390 2.87 180,638,164 199,503,768 0.91 95.85% 4.15% 98.05% 1.95%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/9/17

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/9/17
آخرین قیمت

10,200

0.99
قیمت پایانی

10,390

2.87
حجم معاملات

29,416,725

تعداد: 4,243
ارزش معاملات

305,757,978,430

-
سرانه خرید

180,638,164

قدرت خریدار: 0.91
سرانه فروش

199,503,768

قدرت فروشنده :1.1

10,100

قیمت دیروز

10,600

اولین قیمت

9,800

کمترین قیمت

10,600

بیشترین قیمت

سرانه خرید

180.64M

سرانه خرید حقیقی

173.45M

سرانه خرید حقوقی

4.23B

سرانه فروش

199.5M

سرانه فروش حقیقی

196M

سرانه فروش حقوقی

1.98B

قدرت خریدار

0.91

قدرت خریدار حقیقی

0.88

قدرت خریدار حقوقی

2.13

قدرت فروشنده

1.1

قدرت فروشنده حقیقی

1.13

قدرت فروشنده حقوقی

0.47

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 28,196,225 (95.85%) 1,220,500 (4.15%)
تعداد : 1,689 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 28,843,725 (98.05%) 573,000 (1.95%)
تعداد : 1,529 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/16 4,792,673 10,100 4.45 1,308,270,197 150,329,184 8.7 100% 0% 99.94% 0.06%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/9/16

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/9/16
آخرین قیمت

10,150

4.96
قیمت پایانی

10,100

4.45
حجم معاملات

4,792,673

تعداد: 412
ارزش معاملات

48,645,630,950

-
سرانه خرید

1,308,270,197

قدرت خریدار: 8.7
سرانه فروش

150,329,184

قدرت فروشنده :0.11

9,670

قیمت دیروز

10,150

اولین قیمت

10,150

کمترین قیمت

10,150

بیشترین قیمت

سرانه خرید

1.31B

سرانه خرید حقیقی

1.31B

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

150.33M

سرانه فروش حقیقی

150.71M

سرانه فروش حقوقی

28.13M

قدرت خریدار

8.7

قدرت خریدار حقیقی

8.68

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.11

قدرت فروشنده حقیقی

0.12

قدرت فروشنده حقوقی

28128500

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,792,673 (100%) 0 (0%)
تعداد : 37 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,789,888 (99.94%) 2,785 (0.06%)
تعداد : 321 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/15 7,070,001 9,670 3.76 238,212,229 129,238,014 1.84 98.59% 1.41% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/9/15

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/9/15
آخرین قیمت

9,780

4.94
قیمت پایانی

9,670

3.76
حجم معاملات

7,070,001

تعداد: 916
ارزش معاملات

68,373,369,410

-
سرانه خرید

238,212,229

قدرت خریدار: 1.84
سرانه فروش

129,238,014

قدرت فروشنده :0.54

9,320

قیمت دیروز

9,180

اولین قیمت

9,180

کمترین قیمت

9,780

بیشترین قیمت

سرانه خرید

238.21M

سرانه خرید حقیقی

235.66M

سرانه خرید حقوقی

967M

سرانه فروش

129.24M

سرانه فروش حقیقی

129.24M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.84

قدرت خریدار حقیقی

1.82

قدرت خریدار حقوقی

967000000

قدرت فروشنده

0.54

قدرت فروشنده حقیقی

0.55

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 6,970,001 (98.59%) 100,000 (1.41%)
تعداد : 286 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,070,001 (100%) 0 (0%)
تعداد : 529 0