سابقه ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

سابقه نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس | سابقه سهام ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

اطلاعیه ها پشتیبانی
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/28 1,608 9,540 0 7,670,160 15,340,320 0.5 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/28

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/28
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

1,608

تعداد: 2
ارزش معاملات

15,034,800

-
سرانه خرید

7,670,160

قدرت خریدار: 0.5
سرانه فروش

15,340,320

قدرت فروشنده :2

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

7.67M

سرانه خرید حقیقی

7.67M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

15.34M

سرانه فروش حقیقی

15.34M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.5

قدرت خریدار حقیقی

0.5

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

2

قدرت فروشنده حقیقی

2

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,608 (100%) 0 (0%)
تعداد : 2 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,608 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/25 1,650 9,540 0 7,870,500 15,741,000 0.5 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/25

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/25
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

1,650

تعداد: 2
ارزش معاملات

15,427,500

-
سرانه خرید

7,870,500

قدرت خریدار: 0.5
سرانه فروش

15,741,000

قدرت فروشنده :2

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

7.87M

سرانه خرید حقیقی

7.87M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

15.74M

سرانه فروش حقیقی

15.74M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.5

قدرت خریدار حقیقی

0.5

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

2

قدرت فروشنده حقیقی

2

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,650 (100%) 0 (0%)
تعداد : 2 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,650 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/24 27,415 9,540 0 37,362,729 65,384,775 0.57 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/24

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/24
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

27,415

تعداد: 11
ارزش معاملات

256,330,250

-
سرانه خرید

37,362,729

قدرت خریدار: 0.57
سرانه فروش

65,384,775

قدرت فروشنده :1.75

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

37.36M

سرانه خرید حقیقی

37.36M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

65.38M

سرانه فروش حقیقی

65.38M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.57

قدرت خریدار حقیقی

0.57

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1.75

قدرت فروشنده حقیقی

1.75

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 27,415 (100%) 0 (0%)
تعداد : 7 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 27,415 (100%) 0 (0%)
تعداد : 4 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/23 8,857 9,540 0 12,070,826 42,247,890 0.29 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/23

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/23
آخرین قیمت

9,160

3.98
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

8,857

تعداد: 8
ارزش معاملات

81,130,120

-
سرانه خرید

12,070,826

قدرت خریدار: 0.29
سرانه فروش

42,247,890

قدرت فروشنده :3.5

9,540

قیمت دیروز

9,160

اولین قیمت

9,160

کمترین قیمت

9,160

بیشترین قیمت

سرانه خرید

12.07M

سرانه خرید حقیقی

12.07M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

42.25M

سرانه فروش حقیقی

42.25M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.29

قدرت خریدار حقیقی

0.29

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

3.5

قدرت فروشنده حقیقی

3.5

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 8,857 (100%) 0 (0%)
تعداد : 7 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 8,857 (100%) 0 (0%)
تعداد : 2 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/22 54,413 9,540 0 173,033,340 519,100,020 0.33 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/22

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/22
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

54,413

تعداد: 4
ارزش معاملات

508,761,550

-
سرانه خرید

173,033,340

قدرت خریدار: 0.33
سرانه فروش

519,100,020

قدرت فروشنده :3

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

173.03M

سرانه خرید حقیقی

173.03M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

519.1M

سرانه فروش حقیقی

519.1M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.33

قدرت خریدار حقیقی

0.33

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

3

قدرت فروشنده حقیقی

3

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 54,413 (100%) 0 (0%)
تعداد : 3 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 54,413 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/21 1,135 9,540 0 5,413,950 10,827,900 0.5 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/21

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/21
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

1,135

تعداد: 2
ارزش معاملات

10,612,250

-
سرانه خرید

5,413,950

قدرت خریدار: 0.5
سرانه فروش

10,827,900

قدرت فروشنده :2

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

5.41M

سرانه خرید حقیقی

5.41M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

10.83M

سرانه فروش حقیقی

10.83M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.5

قدرت خریدار حقیقی

0.5

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

2

قدرت فروشنده حقیقی

2

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,135 (100%) 0 (0%)
تعداد : 2 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,135 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/18 2,228 9,540 0 5,313,780 21,255,120 0.25 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/18

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/18
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

2,228

تعداد: 4
ارزش معاملات

20,831,800

-
سرانه خرید

5,313,780

قدرت خریدار: 0.25
سرانه فروش

21,255,120

قدرت فروشنده :4

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

5.31M

سرانه خرید حقیقی

5.31M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

21.26M

سرانه فروش حقیقی

21.26M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.25

قدرت خریدار حقیقی

0.25

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

4

قدرت فروشنده حقیقی

4

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,228 (100%) 0 (0%)
تعداد : 4 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,228 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/17 1,150 9,540 0 5,485,500 5,485,500 1 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/17

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/17
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

1,150

تعداد: 3
ارزش معاملات

10,752,500

-
سرانه خرید

5,485,500

قدرت خریدار: 1
سرانه فروش

5,485,500

قدرت فروشنده :1

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

5.49M

سرانه خرید حقیقی

5.49M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.49M

سرانه فروش حقیقی

5.49M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1

قدرت خریدار حقیقی

1

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1

قدرت فروشنده حقیقی

1

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,150 (100%) 0 (0%)
تعداد : 2 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,150 (100%) 0 (0%)
تعداد : 2 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/16 10,709 9,540 0 12,770,483 102,163,860 0.13 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/16

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/16
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

10,709

تعداد: 9
ارزش معاملات

100,129,150

-
سرانه خرید

12,770,483

قدرت خریدار: 0.13
سرانه فروش

102,163,860

قدرت فروشنده :8

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

12.77M

سرانه خرید حقیقی

12.77M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

102.16M

سرانه فروش حقیقی

102.16M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.13

قدرت خریدار حقیقی

0.13

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

8

قدرت فروشنده حقیقی

8

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 10,709 (100%) 0 (0%)
تعداد : 8 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 10,709 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/15 29,790 9,540 0 23,683,050 284,196,600 0.08 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/15

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/15
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

29,790

تعداد: 12
ارزش معاملات

278,536,500

-
سرانه خرید

23,683,050

قدرت خریدار: 0.08
سرانه فروش

284,196,600

قدرت فروشنده :12

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

23.68M

سرانه خرید حقیقی

23.68M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

284.2M

سرانه فروش حقیقی

284.2M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.08

قدرت خریدار حقیقی

0.08

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

12

قدرت فروشنده حقیقی

12

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 29,790 (100%) 0 (0%)
تعداد : 12 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 29,790 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/14 87,251 9,540 0 104,046,818 277,458,180 0.38 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/14

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/14
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

87,251

تعداد: 10
ارزش معاملات

815,796,850

-
سرانه خرید

104,046,818

قدرت خریدار: 0.38
سرانه فروش

277,458,180

قدرت فروشنده :2.67

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

104.05M

سرانه خرید حقیقی

104.05M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

277.46M

سرانه فروش حقیقی

277.46M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.38

قدرت خریدار حقیقی

0.38

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

2.67

قدرت فروشنده حقیقی

2.67

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 87,251 (100%) 0 (0%)
تعداد : 8 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 87,251 (100%) 0 (0%)
تعداد : 3 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/11 66,516 9,540 0 57,687,513 317,281,320 0.18 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/11

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/11
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

66,516

تعداد: 12
ارزش معاملات

621,924,600

-
سرانه خرید

57,687,513

قدرت خریدار: 0.18
سرانه فروش

317,281,320

قدرت فروشنده :5.5

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

57.69M

سرانه خرید حقیقی

57.69M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

317.28M

سرانه فروش حقیقی

317.28M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.18

قدرت خریدار حقیقی

0.18

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

5.5

قدرت فروشنده حقیقی

5.5

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 66,516 (100%) 0 (0%)
تعداد : 11 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 66,516 (100%) 0 (0%)
تعداد : 2 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/10 81,803 9,540 0 45,905,919 780,400,620 0.06 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/10

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/10
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

81,803

تعداد: 19
ارزش معاملات

764,858,050

-
سرانه خرید

45,905,919

قدرت خریدار: 0.06
سرانه فروش

780,400,620

قدرت فروشنده :17

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

45.91M

سرانه خرید حقیقی

45.91M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

780.4M

سرانه فروش حقیقی

780.4M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.06

قدرت خریدار حقیقی

0.06

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

17

قدرت فروشنده حقیقی

17

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 81,803 (100%) 0 (0%)
تعداد : 17 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 81,803 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/8 11,304 9,540 0 21,568,032 107,840,160 0.2 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1400/1/8

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1400/1/8
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

11,304

تعداد: 5
ارزش معاملات

105,692,400

-
سرانه خرید

21,568,032

قدرت خریدار: 0.2
سرانه فروش

107,840,160

قدرت فروشنده :5

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

21.57M

سرانه خرید حقیقی

21.57M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

107.84M

سرانه فروش حقیقی

107.84M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.2

قدرت خریدار حقیقی

0.2

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

5

قدرت فروشنده حقیقی

5

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 11,304 (100%) 0 (0%)
تعداد : 5 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 11,304 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/19 70,834 9,540 0 51,981,258 337,878,180 0.15 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/19

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/19
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

70,834

تعداد: 14
ارزش معاملات

662,297,900

-
سرانه خرید

51,981,258

قدرت خریدار: 0.15
سرانه فروش

337,878,180

قدرت فروشنده :6.5

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

51.98M

سرانه خرید حقیقی

51.98M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

337.88M

سرانه فروش حقیقی

337.88M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.15

قدرت خریدار حقیقی

0.15

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

6.5

قدرت فروشنده حقیقی

6.5

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 70,834 (100%) 0 (0%)
تعداد : 13 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 70,834 (100%) 0 (0%)
تعداد : 2 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/17 93,488 9,540 0 111,484,440 222,968,880 0.5 19.78% 80.22% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/17

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/17
آخرین قیمت

9,350

1.99
قیمت پایانی

9,540

0
حجم معاملات

93,488

تعداد: 12
ارزش معاملات

874,112,800

-
سرانه خرید

111,484,440

قدرت خریدار: 0.5
سرانه فروش

222,968,880

قدرت فروشنده :2

9,540

قیمت دیروز

9,350

اولین قیمت

9,350

کمترین قیمت

9,350

بیشترین قیمت

سرانه خرید

111.48M

سرانه خرید حقیقی

25.2M

سرانه خرید حقوقی

715.5M

سرانه فروش

222.97M

سرانه فروش حقیقی

222.97M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.5

قدرت خریدار حقیقی

0.11

قدرت خریدار حقوقی

715500000

قدرت فروشنده

2

قدرت فروشنده حقیقی

8.85

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 18,488 (19.78%) 75,000 (80.22%)
تعداد : 7 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 93,488 (100%) 0 (0%)
تعداد : 4 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/16 1,598,492 9,540 0.63 1,016,640,912 802,611,246 1.27 6.16% 93.84% 87.49% 12.51%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/16

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/16
آخرین قیمت

9,410

1.98
قیمت پایانی

9,540

0.63
حجم معاملات

1,598,492

تعداد: 52
ارزش معاملات

15,041,809,720

-
سرانه خرید

1,016,640,912

قدرت خریدار: 1.27
سرانه فروش

802,611,246

قدرت فروشنده :0.79

9,600

قیمت دیروز

9,410

اولین قیمت

9,410

کمترین قیمت

9,410

بیشترین قیمت

سرانه خرید

1.02B

سرانه خرید حقیقی

67.12M

سرانه خرید حقوقی

14.31B

سرانه فروش

802.61M

سرانه فروش حقیقی

741.2M

سرانه فروش حقوقی

1.91B

قدرت خریدار

1.27

قدرت خریدار حقیقی

0.09

قدرت خریدار حقوقی

7.5

قدرت فروشنده

0.79

قدرت فروشنده حقیقی

11.04

قدرت فروشنده حقوقی

0.13

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 98,492 (6.16%) 1,500,000 (93.84%)
تعداد : 14 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,398,492 (87.49%) 200,000 (12.51%)
تعداد : 18 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/13 1,538,599 9,600 0.62 590,822,016 738,527,520 0.8 2.51% 97.49% 87% 13%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/13

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/13
آخرین قیمت

9,470

1.97
قیمت پایانی

9,600

0.62
حجم معاملات

1,538,599

تعداد: 65
ارزش معاملات

14,570,532,530

-
سرانه خرید

590,822,016

قدرت خریدار: 0.8
سرانه فروش

738,527,520

قدرت فروشنده :1.25

9,660

قیمت دیروز

9,470

اولین قیمت

9,470

کمترین قیمت

9,470

بیشترین قیمت

سرانه خرید

590.82M

سرانه خرید حقیقی

15.44M

سرانه خرید حقوقی

14.4B

سرانه فروش

738.53M

سرانه فروش حقیقی

676.34M

سرانه فروش حقوقی

1.92B

قدرت خریدار

0.8

قدرت خریدار حقیقی

0.02

قدرت خریدار حقوقی

7.5

قدرت فروشنده

1.25

قدرت فروشنده حقیقی

43.81

قدرت فروشنده حقوقی

0.13

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 38,599 (2.51%) 1,500,000 (97.49%)
تعداد : 24 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,338,599 (87%) 200,000 (13%)
تعداد : 19 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/12 1,681,388 9,660 0.62 438,978,597 1,082,813,872 0.41 10.79% 89.21% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/12

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/12
آخرین قیمت

9,530

1.95
قیمت پایانی

9,660

0.62
حجم معاملات

1,681,388

تعداد: 73
ارزش معاملات

16,023,627,640

-
سرانه خرید

438,978,597

قدرت خریدار: 0.41
سرانه فروش

1,082,813,872

قدرت فروشنده :2.47

9,720

قیمت دیروز

9,530

اولین قیمت

9,530

کمترین قیمت

9,530

بیشترین قیمت

سرانه خرید

438.98M

سرانه خرید حقیقی

48.67M

سرانه خرید حقوقی

14.49B

سرانه فروش

1.08B

سرانه فروش حقیقی

1.08B

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.41

قدرت خریدار حقیقی

0.04

قدرت خریدار حقوقی

14490000000

قدرت فروشنده

2.47

قدرت فروشنده حقیقی

22.25

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 181,388 (10.79%) 1,500,000 (89.21%)
تعداد : 36 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,681,388 (100%) 0 (0%)
تعداد : 15 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/11 1,520,974 9,720 0.61 923,991,705 869,639,252 1.06 1.38% 98.62% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/11

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/11
آخرین قیمت

9,590

1.94
قیمت پایانی

9,720

0.61
حجم معاملات

1,520,974

تعداد: 52
ارزش معاملات

14,586,140,660

-
سرانه خرید

923,991,705

قدرت خریدار: 1.06
سرانه فروش

869,639,252

قدرت فروشنده :0.94

9,780

قیمت دیروز

9,590

اولین قیمت

9,590

کمترین قیمت

9,590

بیشترین قیمت

سرانه خرید

923.99M

سرانه خرید حقیقی

13.59M

سرانه خرید حقوقی

14.58B

سرانه فروش

869.64M

سرانه فروش حقیقی

869.64M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.06

قدرت خریدار حقیقی

0.02

قدرت خریدار حقوقی

14580000000

قدرت فروشنده

0.94

قدرت فروشنده حقیقی

63.99

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 20,974 (1.38%) 1,500,000 (98.62%)
تعداد : 15 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,520,974 (100%) 0 (0%)
تعداد : 17 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/10 1,518,530 9,780 0.61 1,237,601,950 928,201,463 1.33 1.22% 98.78% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/10

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/10
آخرین قیمت

9,650

1.93
قیمت پایانی

9,780

0.61
حجم معاملات

1,518,530

تعداد: 47
ارزش معاملات

14,653,814,500

-
سرانه خرید

1,237,601,950

قدرت خریدار: 1.33
سرانه فروش

928,201,463

قدرت فروشنده :0.75

9,840

قیمت دیروز

9,650

اولین قیمت

9,650

کمترین قیمت

9,650

بیشترین قیمت

سرانه خرید

1.24B

سرانه خرید حقیقی

16.47M

سرانه خرید حقوقی

14.67B

سرانه فروش

928.2M

سرانه فروش حقیقی

928.2M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.33

قدرت خریدار حقیقی

0.02

قدرت خریدار حقوقی

14670000000

قدرت فروشنده

0.75

قدرت فروشنده حقیقی

56.34

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 18,530 (1.22%) 1,500,000 (98.78%)
تعداد : 11 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,518,530 (100%) 0 (0%)
تعداد : 16 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/9 1,639,155 9,840 0.61 488,766,218 1,344,107,100 0.36 8.49% 91.51% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/9

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/9
آخرین قیمت

9,710

1.92
قیمت پایانی

9,840

0.61
حجم معاملات

1,639,155

تعداد: 71
ارزش معاملات

15,916,195,050

-
سرانه خرید

488,766,218

قدرت خریدار: 0.36
سرانه فروش

1,344,107,100

قدرت فروشنده :2.75

9,900

قیمت دیروز

9,710

اولین قیمت

9,710

کمترین قیمت

9,710

بیشترین قیمت

سرانه خرید

488.77M

سرانه خرید حقیقی

42.79M

سرانه خرید حقوقی

14.76B

سرانه فروش

1.34B

سرانه فروش حقیقی

1.34B

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.36

قدرت خریدار حقیقی

0.03

قدرت خریدار حقوقی

14760000000

قدرت فروشنده

2.75

قدرت فروشنده حقیقی

31.41

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 139,155 (8.49%) 1,500,000 (91.51%)
تعداد : 32 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,639,155 (100%) 0 (0%)
تعداد : 12 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/6 54,129,106 9,900 2.06 281,005,847 194,088,428 1.45 96.07% 3.93% 96.65% 3.35%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/6

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/6
آخرین قیمت

9,510

1.96
قیمت پایانی

9,900

2.06
حجم معاملات

54,129,106

تعداد: 6,594
ارزش معاملات

536,015,094,060

-
سرانه خرید

281,005,847

قدرت خریدار: 1.45
سرانه فروش

194,088,428

قدرت فروشنده :0.69

9,700

قیمت دیروز

9,510

اولین قیمت

9,510

کمترین قیمت

10,280

بیشترین قیمت

سرانه خرید

281.01M

سرانه خرید حقیقی

270.4M

سرانه خرید حقوقی

7.01B

سرانه فروش

194.09M

سرانه فروش حقیقی

188M

سرانه فروش حقوقی

2.99B

قدرت خریدار

1.45

قدرت خریدار حقیقی

1.44

قدرت خریدار حقوقی

2.35

قدرت فروشنده

0.69

قدرت فروشنده حقیقی

0.7

قدرت فروشنده حقوقی

0.43

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 52,004,106 (96.07%) 2,125,000 (3.93%)
تعداد : 1,904 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 52,317,669 (96.65%) 1,811,437 (3.35%)
تعداد : 2,755 6
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/5 4,437,534 9,700 1.62 827,770,765 642,448,952 1.29 51.55% 48.45% 100% 0%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/5

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/5
آخرین قیمت

9,670

1.93
قیمت پایانی

9,700

1.62
حجم معاملات

4,437,534

تعداد: 149
ارزش معاملات

42,910,953,780

-
سرانه خرید

827,770,765

قدرت خریدار: 1.29
سرانه فروش

642,448,952

قدرت فروشنده :0.78

9,860

قیمت دیروز

9,670

اولین قیمت

9,670

کمترین قیمت

9,670

بیشترین قیمت

سرانه خرید

827.77M

سرانه خرید حقیقی

443.78M

سرانه خرید حقوقی

10.43B

سرانه فروش

642.45M

سرانه فروش حقیقی

642.45M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.29

قدرت خریدار حقیقی

0.69

قدرت خریدار حقوقی

10427500000

قدرت فروشنده

0.78

قدرت فروشنده حقیقی

1.45

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,287,534 (51.55%) 2,150,000 (48.45%)
تعداد : 50 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,437,534 (100%) 0 (0%)
تعداد : 67 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/2 7,946,554 9,860 5.91 1,450,981,897 330,603,470 4.39 94.97% 5.03% 97.53% 2.47%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/12/2

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/12/2
آخرین قیمت

9,860

5.91
قیمت پایانی

9,860

5.91
حجم معاملات

7,946,554

تعداد: 347
ارزش معاملات

78,353,022,440

-
سرانه خرید

1,450,981,897

قدرت خریدار: 4.39
سرانه فروش

330,603,470

قدرت فروشنده :0.23

9,310

قیمت دیروز

9,860

اولین قیمت

9,860

کمترین قیمت

9,860

بیشترین قیمت

سرانه خرید

1.45B

سرانه خرید حقیقی

1.4B

سرانه خرید حقوقی

3.94B

سرانه فروش

330.6M

سرانه فروش حقیقی

326.58M

سرانه فروش حقوقی

644.74M

قدرت خریدار

4.39

قدرت خریدار حقیقی

4.3

قدرت خریدار حقوقی

6.12

قدرت فروشنده

0.23

قدرت فروشنده حقیقی

0.23

قدرت فروشنده حقوقی

0.16

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7,546,554 (94.97%) 400,000 (5.03%)
تعداد : 53 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,750,386 (97.53%) 196,168 (2.47%)
تعداد : 234 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/11/29 6,925,294 9,310 5.92 1,653,191,978 148,901,818 11.1 100% 0% 59.36% 40.64%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/11/29

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/11/29
آخرین قیمت

9,310

5.92
قیمت پایانی

9,310

5.92
حجم معاملات

6,925,294

تعداد: 618
ارزش معاملات

64,474,487,140

-
سرانه خرید

1,653,191,978

قدرت خریدار: 11.1
سرانه فروش

148,901,818

قدرت فروشنده :0.09

8,790

قیمت دیروز

9,310

اولین قیمت

9,310

کمترین قیمت

9,310

بیشترین قیمت

سرانه خرید

1.65B

سرانه خرید حقیقی

1.65B

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

148.9M

سرانه فروش حقیقی

88.8M

سرانه فروش حقوقی

13.1B

قدرت خریدار

11.1

قدرت خریدار حقیقی

18.62

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.09

قدرت فروشنده حقیقی

0.05

قدرت فروشنده حقوقی

13100398920

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 6,925,294 (100%) 0 (0%)
تعداد : 39 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,111,030 (59.36%) 2,814,264 (40.64%)
تعداد : 431 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/11/28 7,283,251 8,790 5.9 640,197,763 173,026,422 3.7 93.68% 6.32% 66.5% 33.5%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/11/28

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/11/28
آخرین قیمت

8,790

5.9
قیمت پایانی

8,790

5.9
حجم معاملات

7,283,251

تعداد: 563
ارزش معاملات

63,990,157,510

-
سرانه خرید

640,197,763

قدرت خریدار: 3.7
سرانه فروش

173,026,422

قدرت فروشنده :0.27

8,300

قیمت دیروز

8,790

اولین قیمت

8,530

کمترین قیمت

8,790

بیشترین قیمت

سرانه خرید

640.2M

سرانه خرید حقیقی

611.97M

سرانه خرید حقوقی

2.02B

سرانه فروش

173.03M

سرانه فروش حقیقی

116M

سرانه فروش حقوقی

7.15B

قدرت خریدار

3.7

قدرت خریدار حقیقی

5.28

قدرت خریدار حقوقی

0.28

قدرت فروشنده

0.27

قدرت فروشنده حقیقی

0.19

قدرت فروشنده حقوقی

3.53

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 6,822,828 (93.68%) 460,423 (6.32%)
تعداد : 98 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,843,074 (66.5%) 2,440,177 (33.5%)
تعداد : 367 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/11/27 10,634,523 8,300 4.67 255,105,610 129,803,737 1.97 91.14% 8.86% 76.75% 23.25%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/11/27

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/11/27
آخرین قیمت

8,400

5.93
قیمت پایانی

8,300

4.67
حجم معاملات

10,634,523

تعداد: 1,353
ارزش معاملات

88,235,488,300

-
سرانه خرید

255,105,610

قدرت خریدار: 1.97
سرانه فروش

129,803,737

قدرت فروشنده :0.51

7,930

قیمت دیروز

8,000

اولین قیمت

8,000

کمترین قیمت

8,400

بیشترین قیمت

سرانه خرید

255.11M

سرانه خرید حقیقی

233.86M

سرانه خرید حقوقی

3.91B

سرانه فروش

129.8M

سرانه فروش حقیقی

100.21M

سرانه فروش حقوقی

5.13B

قدرت خریدار

1.97

قدرت خریدار حقیقی

2.33

قدرت خریدار حقوقی

0.76

قدرت فروشنده

0.51

قدرت فروشنده حقیقی

0.43

قدرت فروشنده حقوقی

1.31

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 9,692,620 (91.14%) 941,903 (8.86%)
تعداد : 344 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 8,161,826 (76.75%) 2,472,697 (23.25%)
تعداد : 676 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/11/26 12,760,978 7,930 5.87 439,976,328 193,119,381 2.28 90.51% 9.49% 88.25% 11.75%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/11/26

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/11/26
آخرین قیمت

7,930

5.87
قیمت پایانی

7,930

5.87
حجم معاملات

12,760,978

تعداد: 1,009
ارزش معاملات

101,155,841,180

-
سرانه خرید

439,976,328

قدرت خریدار: 2.28
سرانه فروش

193,119,381

قدرت فروشنده :0.44

7,490

قیمت دیروز

7,870

اولین قیمت

7,700

کمترین قیمت

7,930

بیشترین قیمت

سرانه خرید

439.98M

سرانه خرید حقیقی

399.94M

سرانه خرید حقوقی

9.61B

سرانه فروش

193.12M

سرانه فروش حقیقی

170.74M

سرانه فروش حقوقی

11.9B

قدرت خریدار

2.28

قدرت خریدار حقیقی

2.34

قدرت خریدار حقوقی

0.81

قدرت فروشنده

0.44

قدرت فروشنده حقیقی

0.43

قدرت فروشنده حقوقی

1.24

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 11,549,415 (90.51%) 1,211,563 (9.49%)
تعداد : 229 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 11,260,978 (88.25%) 1,500,000 (11.75%)
تعداد : 523 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/11/25 5,307,763 7,490 4.46 258,150,291 136,615,618 1.89 87.08% 12.92% 71.74% 28.26%

سابقه در سهام ولیز در تاریخ 1399/11/25

لیست اطلاعات کامل در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس در تاریخ 1399/11/25
آخرین قیمت

7,600

6
قیمت پایانی

7,490

4.46
حجم معاملات

5,307,763

تعداد: 595
ارزش معاملات

40,304,177,670

-
سرانه خرید

258,150,291

قدرت خریدار: 1.89
سرانه فروش

136,615,618

قدرت فروشنده :0.53

7,170

قیمت دیروز

7,410

اولین قیمت

7,410

کمترین قیمت

7,600

بیشترین قیمت

سرانه خرید

258.15M

سرانه خرید حقیقی

226.25M

سرانه خرید حقوقی

5.14B

سرانه فروش

136.62M

سرانه فروش حقیقی

98.35M

سرانه فروش حقوقی

11.24B

قدرت خریدار

1.89

قدرت خریدار حقیقی

2.3

قدرت خریدار حقوقی

0.46

قدرت فروشنده

0.53

قدرت فروشنده حقیقی

0.43

قدرت فروشنده حقوقی

2.19

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,621,762 (87.08%) 686,001 (12.92%)
تعداد : 153 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,807,763 (71.74%) 1,500,000 (28.26%)
تعداد : 290 1