آمار ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

اطلاعات این صفحه از نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل تمامی آمار های نماد در سایت tse می باشد

آمار سهام ولیز

عنوان مقدار
میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 88,471,697,734
میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 191,521,516,625
رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 334
رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 147
ارزش معاملات آخرین روز 13,045,572,200
تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 36
تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 125
درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 57
درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 51
رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته 18
رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته 19
تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 17
تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 79
درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 21
درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 32
رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 38
رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 82
روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته 2
روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته 28
روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 61
روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 215
رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 4
رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 28
میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 1,425
میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 3,312
رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 254
رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 97
دفعات معاملات در آخرین روز 87
ارزش شرکت در آخرین روز 4,548,000,000,000
میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته 10,150,508
میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته 11,667,325
رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته 157
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا 7,310
رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته 133
حجم معاملات آخرین روز 1,784,620
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا 7,580
تعداد روزهای باز در 3 ماه گذشته 61
تعداد روزهای باز در 12 ماه گذشته 214
درصد روزهای باز در 3 ماه گذشته 97
درصد روزهای باز در 12 ماه گذشته 88
رتبه روزهای باز در 3 ماه گذشته 3
رتبه روزهای باز در 12 ماه گذشته 27
تعداد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 2
تعداد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 29
درصد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 3

آمار سهام ولیز

عنوان مقدار
درصد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 12
رتبه روزهای بسته در 12 ماه گذشته 68
میانگین تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 554
میانگین تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 1,691
رتبه تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 279
رتبه تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 125
میانگین تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 590
میانگین تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 1,144
رتبه تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 266
رتبه تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 146
میانگین حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 10,306,683
میانگین حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 12,806,265
رتبه حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 185
رتبه حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 166
میانگین حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 490,783
میانگین حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 550,504
رتبه حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 734
رتبه حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 993
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 553
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 1,689
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 271
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 123
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 1
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 1
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 38
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 64
میانگین حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 10,567,674
میانگین حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 12,171,164
رتبه حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 176
رتبه حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 166
میانگین حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 229,792
میانگین حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 1,185,605
رتبه حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 902
رتبه حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 820
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 590
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 1,143
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 260
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 144
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 0
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 1
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 29
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 35
رتبه ارزش شرکت در آخرین روز 639
رتبه روزهای بسته در 3 ماه گذشته 43