آمار ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

اطلاعات این صفحه از نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل تمامی آمار های نماد در سایت tse می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی

آمار سهام ولیز

عنوان مقدار
میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 38,190,762,910
میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 148,556,239,493
رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 427
رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 203
ارزش معاملات آخرین روز 15,427,500
تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 16
تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 130
درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 28
درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 53
رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته 37
رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته 29
تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 16
تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 60
درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 28
درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 24
رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 24
رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 88
روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته 10
روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته 28
روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 47
روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 216
رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 11
رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 26
میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 475
میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 2,659
رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 423
رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 126
دفعات معاملات در آخرین روز 2
ارزش شرکت در آخرین روز 5,724,000,000,000
میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته 4,775,718
میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته 9,811,222
رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته 191
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا 9,350
رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته 143
حجم معاملات آخرین روز 1,650
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا 9,540
تعداد روزهای باز در 3 ماه گذشته 48
تعداد روزهای باز در 12 ماه گذشته 218
درصد روزهای باز در 3 ماه گذشته 84
درصد روزهای باز در 12 ماه گذشته 89
رتبه روزهای باز در 3 ماه گذشته 10
رتبه روزهای باز در 12 ماه گذشته 25
تعداد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 9
تعداد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 26
درصد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 16

آمار سهام ولیز

عنوان مقدار
درصد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 11
رتبه روزهای بسته در 12 ماه گذشته 67
میانگین تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 180
میانگین تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 1,344
رتبه تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 356
رتبه تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 137
میانگین تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 257
میانگین تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 1,006
رتبه تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 295
رتبه تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 159
میانگین حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 4,509,583
میانگین حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 10,604,097
رتبه حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 204
رتبه حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 179
میانگین حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 1,282,211
میانگین حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 473,044
رتبه حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 477
رتبه حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 1,093
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 179
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 1,343
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 355
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 139
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 1
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 1
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 18
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 56
میانگین حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 5,252,013
میانگین حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 10,682,993
رتبه حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 197
رتبه حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 176
میانگین حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 539,781
میانگین حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 394,148
رتبه حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 552
رتبه حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 1,130
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 256
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 1,005
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 297
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 160
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 0
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 0
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 25
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 35
رتبه ارزش شرکت در آخرین روز 625
رتبه روزهای بسته در 3 ماه گذشته 39