تابلو خموتور،موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

تابلو نماد خموتور،موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

9,840

4.9
قیمت پایانی

9,750

3.94
حجم معاملات

6,113,453

تعداد: 1,298
ارزش معاملات

59,603,331,090

-
سرانه خرید

59,606,166,750

قدرت خریدار: 1
سرانه فروش

59,606,166,750

قدرت فروشنده :1

بازه روز

9,840

9,000

قیمت مجاز

14,600

13,220

بازه هفته

13,230

13,230

بازه سال

18,190

0

حجم مبنا

3,594,536

تعداد سهام

1,428,840,000

میانگین حجم در ماه

1,064,290

میانگین حجم 10 روز اخیر

5,414,732

میانگین حجم 5 روز اخیر

10,790,685

میانگین حجم 3 روز اخیر

9,095,775

EPS

120

P/E گروه

0

سرانه خرید

59.61B

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

59.61B

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد خموتور

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد خموتور

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد خموتور

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
70 1,304,860 9,840 10,090 1,000 1
1 1,000 9,820 10,350 47,374 1
1 600 9,800 10,490 1,000 2