تابلو تکنو،تكنوتار (تكنو) - بازار دوم بورس

تابلو نماد تکنو،تكنوتار (تكنو) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

14,470

-4.99
قیمت پایانی

15,200

-0.2
حجم معاملات

115,356

تعداد: 17
ارزش معاملات

1,669,201,320

-
سرانه خرید

125,243,657

قدرت خریدار: 0.14
سرانه فروش

876,705,600

قدرت فروشنده :7

بازه روز

14,470

14,470

قیمت مجاز

16,200

14,660

بازه هفته

14,660

14,660

بازه سال

22,940

0

حجم مبنا

3,240,441

تعداد سهام

245,549,000

میانگین حجم در ماه

396,136

میانگین حجم 10 روز اخیر

53,275

میانگین حجم 5 روز اخیر

97,384

میانگین حجم 3 روز اخیر

161,374

EPS

0

P/E گروه

34

سرانه خرید

125.24M

سرانه خرید حقیقی

17.95M

سرانه خرید حقوقی

1.52B

سرانه فروش

876.71M

سرانه فروش حقیقی

876.71M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.14

قدرت خریدار حقیقی

0.02

قدرت خریدار حقوقی

1520000000

قدرت فروشنده

7

قدرت فروشنده حقیقی

48.83

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد تکنو

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم تكنوتار (تكنو) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 15,356 (13.31%) 100,000 (86.69%)
تعداد : 13 1

فروش در نماد تکنو

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم تكنوتار (تكنو) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 115,356 (100%) 0 (0%)
تعداد : 2 0

سفارشات خرید و فروش در نماد تکنو

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم تكنوتار (تكنو) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,470 5,887,862 393
0 0 0 14,570 110,937 14
0 0 0 14,580 8,860 1