تابلو تنوین،تامين سرمايه نوين (تنوين) - بازار دوم بورس

تابلو نماد تنوین،تامين سرمايه نوين (تنوين) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

6,220

4.89
قیمت پایانی

6,220

4.89
حجم معاملات

21,662,254

تعداد: 992
ارزش معاملات

134,693,204,950

-
سرانه خرید

570,928,898

قدرت خریدار: 1.97
سرانه فروش

290,386,250

قدرت فروشنده :0.51

بازه روز

6,220

5,970

قیمت مجاز

11,220

10,160

بازه هفته

10,990

10,000

بازه سال

17,960

0

حجم مبنا

4,677,268

تعداد سهام

9,000,000,000

میانگین حجم در ماه

14,629,079

میانگین حجم 10 روز اخیر

27,145,757

میانگین حجم 5 روز اخیر

31,961,964

میانگین حجم 3 روز اخیر

36,362,405

EPS

884

P/E گروه

40

سرانه خرید

570.93M

سرانه خرید حقیقی

448.49M

سرانه خرید حقوقی

10.08B

سرانه فروش

290.39M

سرانه فروش حقیقی

162.75M

سرانه فروش حقوقی

19.9B

قدرت خریدار

1.97

قدرت خریدار حقیقی

2.76

قدرت خریدار حقوقی

0.51

قدرت فروشنده

0.51

قدرت فروشنده حقیقی

0.36

قدرت فروشنده حقوقی

1.97

خرید در نماد تنوین

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم تامين سرمايه نوين (تنوين) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 16,800,212 (77.56%) 4,862,042 (22.44%)
تعداد : 233 3

فروش در نماد تنوین

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم تامين سرمايه نوين (تنوين) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 12,062,254 (55.68%) 9,600,000 (44.32%)
تعداد : 461 3

سفارشات خرید و فروش در نماد تنوین

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم تامين سرمايه نوين (تنوين) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
194 13,757,745 6,220 6,300 10,000 1
1 1,000 6,170 6,390 6,000 1
12 2,004,058 6,150 6,400 810 1