تابلو بذر،صندوق س بذر اميد آفرين-سهام (بذر) - -

تابلو نماد بذر،صندوق س بذر اميد آفرين-سهام (بذر) - - شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

108,250

-0.33
قیمت پایانی

108,610

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

135,160

110,600

بازه هفته

124,300

113,500

بازه سال

148,890

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

700,000,000

میانگین حجم در ماه

298,025

میانگین حجم 10 روز اخیر

61,850

میانگین حجم 5 روز اخیر

58,081

میانگین حجم 3 روز اخیر

65,679

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد بذر

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم صندوق س بذر اميد آفرين-سهام (بذر) - -
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد بذر

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم صندوق س بذر اميد آفرين-سهام (بذر) - -
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد بذر

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم صندوق س بذر اميد آفرين-سهام (بذر) - -
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 70 103,840 116,690 50 1
1 51 99,650 116,800 67 1
0 0 0 116,900 43 1