تابلو ثشرق،سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) - بازار دوم بورس

تابلو نماد ثشرق،سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

4,940

1.65
قیمت پایانی

4,860

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

8,030

7,270

بازه هفته

7,270

7,270

بازه سال

13,800

0

حجم مبنا

6,535,948

تعداد سهام

1,100,000,000

میانگین حجم در ماه

1,351,572

میانگین حجم 10 روز اخیر

12,429,167

میانگین حجم 5 روز اخیر

19,628,423

میانگین حجم 3 روز اخیر

16,124,555

EPS

0

P/E گروه

53

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ثشرق

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ثشرق

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ثشرق

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,000 4,730 5,070 1,371 1
1 2,000 4,690 5,120 20,000 1
0 0 0 5,140 5,000 1