تابلو ساوه،سيمان ساوه (ساوه) - -

تابلو نماد ساوه،سيمان ساوه (ساوه) - - شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

48,381

1.18
قیمت پایانی

47,819

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

77,530

70,148

بازه هفته

70,817

70,710

بازه سال

156,595

0

حجم مبنا

677,149

تعداد سهام

650,000,000

میانگین حجم در ماه

673,591

میانگین حجم 10 روز اخیر

2,544,056

میانگین حجم 5 روز اخیر

2,719,196

میانگین حجم 3 روز اخیر

2,884,448

EPS

3,013

P/E گروه

36

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ساوه

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم سيمان ساوه (ساوه) - -
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ساوه

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم سيمان ساوه (ساوه) - -
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ساوه

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم سيمان ساوه (ساوه) - -
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 151 45,700 48,838 37 1
1 225 45,500 48,940 1,085 7
1 400 45,000 49,000 1,137 2