تابلو افرا،افرانت (افرا) - بازار اول فرابورس

تابلو نماد افرا،افرانت (افرا) - بازار اول فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

48,561

-4.98
قیمت پایانی

51,106

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

72,167

65,295

بازه هفته

65,343

65,330

بازه سال

87,774

0

حجم مبنا

727,474

تعداد سهام

625,000,000

میانگین حجم در ماه

355,197

میانگین حجم 10 روز اخیر

467,429

میانگین حجم 5 روز اخیر

119,548

میانگین حجم 3 روز اخیر

176,326

EPS

699

P/E گروه

48

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد افرا

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم افرانت (افرا) - بازار اول فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد افرا

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم افرانت (افرا) - بازار اول فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد افرا

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم افرانت (افرا) - بازار اول فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 48,561 48,975 4
0 0 0 49,878 1,821 1
0 0 0 49,935 66,408 3