تابلو حپارسا،توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) - بازار دوم فرابورس

تابلو نماد حپارسا،توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) - بازار دوم فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

31,510

1.51
قیمت پایانی

31,142

0.33
حجم معاملات

1,554,598

تعداد: 872
ارزش معاملات

48,418,384,992

-
سرانه خرید

48,413,290,916

قدرت خریدار: 1
سرانه فروش

48,413,290,916

قدرت فروشنده :1

بازه روز

32,250

29,803

قیمت مجاز

36,664

33,174

بازه هفته

35,355

33,626

بازه سال

80,160

0

حجم مبنا

1,431,886

تعداد سهام

250,000,000

میانگین حجم در ماه

1,043,252

میانگین حجم 10 روز اخیر

2,790,268

میانگین حجم 5 روز اخیر

3,732,161

میانگین حجم 3 روز اخیر

2,785,707

EPS

1,142

P/E گروه

23

سرانه خرید

48.41B

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

48.41B

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد حپارسا

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) - بازار دوم فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد حپارسا

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) - بازار دوم فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد حپارسا

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) - بازار دوم فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 11,517 31,550 31,550 57,092 1
1 1,350 31,300 31,680 2,400 1
1 1,500 31,110 31,690 781 1