تابلو ثپردیس،سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) - بازار اول فرابورس

تابلو نماد ثپردیس،سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) - بازار اول فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

10,620

-4.26
قیمت پایانی

11,092

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

14,761

13,357

بازه هفته

13,817

13,369

بازه سال

25,300

0

حجم مبنا

3,556,441

تعداد سهام

1,650,000,000

میانگین حجم در ماه

1,339,181

میانگین حجم 10 روز اخیر

243,548

میانگین حجم 5 روز اخیر

403,003

میانگین حجم 3 روز اخیر

561,300

EPS

75

P/E گروه

205

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ثپردیس

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) - بازار اول فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ثپردیس

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) - بازار اول فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ثپردیس

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) - بازار اول فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 10,620 24,976 6
0 0 0 10,628 2,100 3
0 0 0 10,780 6,000 1