تابلو تسه9611،امتياز تسهيلات مسكن بهمن96 (تسه9611) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9611،امتياز تسهيلات مسكن بهمن96 (تسه9611) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

637,134

3.08
قیمت پایانی

618,087

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

648,991

587,183

بازه هفته

0

0

بازه سال

838,990

343,111

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,781,564

میانگین حجم در ماه

0

میانگین حجم 10 روز اخیر

422

میانگین حجم 5 روز اخیر

488

میانگین حجم 3 روز اخیر

550

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد تسه9611

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن بهمن96 (تسه9611) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد تسه9611

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن بهمن96 (تسه9611) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9611

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن بهمن96 (تسه9611) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد