تابلو کسعدیح،ح . كاشي‌ سعدي‌ (كسعديح) - بازار دوم بورس

تابلو نماد کسعدیح،ح . كاشي‌ سعدي‌ (كسعديح) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

455

-0.66
قیمت پایانی

458

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

500

410

بازه هفته

0

0

بازه سال

0

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

0

میانگین حجم در ماه

0

میانگین حجم 10 روز اخیر

1,102,346

میانگین حجم 5 روز اخیر

1,296,498

میانگین حجم 3 روز اخیر

1,665,563

EPS

0

P/E گروه

52

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد کسعدیح

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ح . كاشي‌ سعدي‌ (كسعديح) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد کسعدیح

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ح . كاشي‌ سعدي‌ (كسعديح) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد کسعدیح

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ح . كاشي‌ سعدي‌ (كسعديح) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد