تابلو شاروم،پتروشيمي اروميه (شاروم) - بازار دوم فرابورس

تابلو نماد شاروم،پتروشيمي اروميه (شاروم) - بازار دوم فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

18,628

2.82
قیمت پایانی

18,188

0.39
حجم معاملات

10,752,318

تعداد: 34,776
ارزش معاملات

195,561,035,637

-
سرانه خرید

102,228,521

قدرت خریدار: 16.71
سرانه فروش

6,117,275

قدرت فروشنده :0.06

بازه روز

18,715

17,765

قیمت مجاز

14,754

13,350

بازه هفته

14,607

14,277

بازه سال

14,607

6,300

حجم مبنا

3,558,213

تعداد سهام

700,000,000

میانگین حجم در ماه

904,689

میانگین حجم 10 روز اخیر

16,296,026

میانگین حجم 5 روز اخیر

12,655,483

میانگین حجم 3 روز اخیر

12,951,462

EPS

381

P/E گروه

24

سرانه خرید

102.23M

سرانه خرید حقیقی

80.65M

سرانه خرید حقوقی

3.83B

سرانه فروش

6.12M

سرانه فروش حقیقی

5.61M

سرانه فروش حقوقی

745.3M

قدرت خریدار

16.71

قدرت خریدار حقیقی

14.38

قدرت خریدار حقوقی

5.14

قدرت فروشنده

0.06

قدرت فروشنده حقیقی

0.07

قدرت فروشنده حقوقی

0.19

خرید در نماد شاروم

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم پتروشيمي اروميه (شاروم) - بازار دوم فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 8,434,272 (78.44%) 2,318,046 (21.56%)
تعداد : 1,902 11

فروش در نماد شاروم

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم پتروشيمي اروميه (شاروم) - بازار دوم فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 9,850,809 (91.62%) 901,509 (8.38%)
تعداد : 31,947 22

سفارشات خرید و فروش در نماد شاروم

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم پتروشيمي اروميه (شاروم) - بازار دوم فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 4,173 18,628 18,628 32,947 115
1 255 18,610 18,629 30 2
1 266 18,603 18,630 31,842 4