تابلو زملارد،كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) - بازار دوم فرابورس

تابلو نماد زملارد،كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) - بازار دوم فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

38,676

1.18
قیمت پایانی

38,225

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

47,901

43,339

بازه هفته

46,994

42,578

بازه سال

46,994

21,000

حجم مبنا

1,096,011

تعداد سهام

300,000,000

میانگین حجم در ماه

3,835,836

میانگین حجم 10 روز اخیر

3,986,557

میانگین حجم 5 روز اخیر

3,386,102

میانگین حجم 3 روز اخیر

3,444,239

EPS

706

P/E گروه

47

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد زملارد

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) - بازار دوم فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 74 0

فروش در نماد زملارد

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) - بازار دوم فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 2,105 3

سفارشات خرید و فروش در نماد زملارد

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) - بازار دوم فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0