تابلو غشهد،شهد ايران ‌ (غشهد) - بازار دوم بورس

تابلو نماد غشهد،شهد ايران ‌ (غشهد) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

6,330

0.8
قیمت پایانی

6,280

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

8,200

7,420

بازه هفته

7,580

7,570

بازه سال

69,600

7,570

حجم مبنا

6,402,049

تعداد سهام

819,175,360

میانگین حجم در ماه

2,320,152

میانگین حجم 10 روز اخیر

4,133,140

میانگین حجم 5 روز اخیر

4,467,429

میانگین حجم 3 روز اخیر

4,786,209

EPS

233

P/E گروه

30

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد غشهد

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم شهد ايران ‌ (غشهد) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد غشهد

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم شهد ايران ‌ (غشهد) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد غشهد

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم شهد ايران ‌ (غشهد) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 900 6,330 6,640 800 1
1 2,000 6,030 6,950 50,000 1
1 1,000 5,790 7,420 10,000 1