تابلو ثشرقح،ح. سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرقح) - بازار دوم بورس

تابلو نماد ثشرقح،ح. سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرقح) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

3,800

-5.47
قیمت پایانی

4,020

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

4,590

3,750

بازه هفته

4,490

3,850

بازه سال

6,790

3,850

حجم مبنا

1

تعداد سهام

200,000,000

میانگین حجم در ماه

2,724,598

میانگین حجم 10 روز اخیر

9,451,698

میانگین حجم 5 روز اخیر

13,431,159

میانگین حجم 3 روز اخیر

15,803,115

EPS

0

P/E گروه

53

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ثشرقح

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ح. سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرقح) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ثشرقح

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ح. سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرقح) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ثشرقح

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ح. سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرقح) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد