تابلو سپارسح،ح . بين‌ المللي‌محصولات پارس‌ (شپارسح) - بازار دوم بورس

تابلو نماد سپارسح،ح . بين‌ المللي‌محصولات پارس‌ (شپارسح) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

10,700

2.05
قیمت پایانی

10,485

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

12,610

10,320

بازه هفته

12,034

10,600

بازه سال

16,100

10,140

حجم مبنا

1

تعداد سهام

260,500,000

میانگین حجم در ماه

2,478,018

میانگین حجم 10 روز اخیر

4,152,234

میانگین حجم 5 روز اخیر

5,266,468

میانگین حجم 3 روز اخیر

6,087,394

EPS

0

P/E گروه

19

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد سپارسح

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ح . بين‌ المللي‌محصولات پارس‌ (شپارسح) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد سپارسح

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ح . بين‌ المللي‌محصولات پارس‌ (شپارسح) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد سپارسح

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ح . بين‌ المللي‌محصولات پارس‌ (شپارسح) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد