تابلو کویرح،ح. توليدي فولاد سپيد فراب كوير (كويرح) - بازار دوم بورس

تابلو نماد کویرح،ح. توليدي فولاد سپيد فراب كوير (كويرح) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

11,110

6.11
قیمت پایانی

10,470

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

12,160

9,950

بازه هفته

11,650

9,930

بازه سال

22,140

9,350

حجم مبنا

1

تعداد سهام

7,200,000,000

میانگین حجم در ماه

17,325,468

میانگین حجم 10 روز اخیر

22,890,989

میانگین حجم 5 روز اخیر

35,481,656

میانگین حجم 3 روز اخیر

48,972,713

EPS

0

P/E گروه

28

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد کویرح

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ح. توليدي فولاد سپيد فراب كوير (كويرح) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد کویرح

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ح. توليدي فولاد سپيد فراب كوير (كويرح) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد کویرح

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ح. توليدي فولاد سپيد فراب كوير (كويرح) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد