تابلو ثاختح،ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاختح) - بازار دوم بورس

تابلو نماد ثاختح،ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاختح) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

3,070

6.97
قیمت پایانی

2,870

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

3,160

2,580

بازه هفته

0

0

بازه سال

9,470

2,730

حجم مبنا

1

تعداد سهام

3,000,000,000

میانگین حجم در ماه

68,852,013

میانگین حجم 10 روز اخیر

120,844,725

میانگین حجم 5 روز اخیر

184,276,264

میانگین حجم 3 روز اخیر

215,116,031

EPS

0

P/E گروه

53

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ثاختح

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاختح) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ثاختح

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاختح) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ثاختح

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاختح) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,120 3,156 1
0 0 0 3,130 50,000 1
0 0 0 3,150 9,777 1