تابلو بپیوند،برق و انرژي پيوندگستر پارس (بپيوند) - بازار اول فرابورس

تابلو نماد بپیوند،برق و انرژي پيوندگستر پارس (بپيوند) - بازار اول فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

23,790

2.2
قیمت پایانی

23,710

1.86
حجم معاملات

24,872,067

تعداد: 33,933
ارزش معاملات

589,728,968,519

-
سرانه خرید

162,188,314

قدرت خریدار: 7.75
سرانه فروش

20,927,524

قدرت فروشنده :0.13

بازه روز

24,441

22,940

قیمت مجاز

31,388

28,400

بازه هفته

31,444

28,452

بازه سال

31,444

18,500

حجم مبنا

1,672,577

تعداد سهام

3,000,000,000

میانگین حجم در ماه

28,243,689

میانگین حجم 10 روز اخیر

37,043,102

میانگین حجم 5 روز اخیر

36,222,941

میانگین حجم 3 روز اخیر

35,441,878

EPS

257

P/E گروه

113

سرانه خرید

162.19M

سرانه خرید حقیقی

161.26M

سرانه خرید حقوقی

1.29B

سرانه فروش

20.93M

سرانه فروش حقیقی

20.84M

سرانه فروش حقوقی

159.03M

قدرت خریدار

7.75

قدرت خریدار حقیقی

7.74

قدرت خریدار حقوقی

8.1

قدرت فروشنده

0.13

قدرت فروشنده حقیقی

0.13

قدرت فروشنده حقوقی

0.12

خرید در نماد بپیوند

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم برق و انرژي پيوندگستر پارس (بپيوند) - بازار اول فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 24,709,040 (99.34%) 163,027 (0.66%)
تعداد : 3,633 3

فروش در نماد بپیوند

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم برق و انرژي پيوندگستر پارس (بپيوند) - بازار اول فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 24,758,043 (99.54%) 114,024 (0.46%)
تعداد : 28,162 17

سفارشات خرید و فروش در نماد بپیوند

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم برق و انرژي پيوندگستر پارس (بپيوند) - بازار اول فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 201,468 23,800 23,800 102,469 143
2 23,779 23,790 23,810 141 2
2 1,106 23,780 23,820 164 3