تابلو دجابر،داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس

تابلو نماد دجابر،داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

34,800

1.9
قیمت پایانی

34,290

0.41
حجم معاملات

640,515

تعداد: 444
ارزش معاملات

22,073,376,340

-
سرانه خرید

153,589,226

قدرت خریدار: 1.33
سرانه فروش

115,596,102

قدرت فروشنده :0.75

بازه روز

35,290

33,040

قیمت مجاز

44,150

39,950

بازه هفته

43,860

40,060

بازه سال

67,380

0

حجم مبنا

1,189,061

تعداد سهام

1,134,000,000

میانگین حجم در ماه

1,160,217

میانگین حجم 10 روز اخیر

623,695

میانگین حجم 5 روز اخیر

626,265

میانگین حجم 3 روز اخیر

626,572

EPS

1,010

P/E گروه

19

سرانه خرید

153.59M

سرانه خرید حقیقی

111.32M

سرانه خرید حقوقی

2.13B

سرانه فروش

115.6M

سرانه فروش حقیقی

115.6M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.33

قدرت خریدار حقیقی

0.96

قدرت خریدار حقوقی

2125980000

قدرت فروشنده

0.75

قدرت فروشنده حقیقی

1.04

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد دجابر

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 454,515 (70.96%) 186,000 (29.04%)
تعداد : 140 3

فروش در نماد دجابر

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 640,515 (100%) 0 (0%)
تعداد : 190 0

سفارشات خرید و فروش در نماد دجابر

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 34,340 34,800 8,023 1
1 581 34,260 34,900 101,457 2
1 5,779 34,250 34,990 10,000 1