اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

8.63B

تعداد معاملات

334,659

ارزش معاملات

91068B

میانگین سرانه خرید

1.09B

میانگین سرانه فروش

1.8B

قدرت خریدار: 0.61
قدرت فروشنده :1.65
سرانه خرید بازار : 1.15B
میانگین سرانه خرید : 1.09B
سرانه خرید حقیقی بازار : 503.13M
میانگین سرانه خرید حقیقی : 412.84M
سرانه خرید حقوقی بازار : 33.31B
میانگین سرانه خرید حقوقی : 11.9B
سرانه فروش بازار : 1.09B
میانگین سرانه فروش : 1.8B
سرانه فروش حقیقی بازار : 444.41M
میانگین سرانه فروش حقیقی : 357.98M
سرانه فروش حقوقی بازار : 42.41B
میانگین سرانه فروش حقوقی : 12.27B
قدرت خریدار : 1.06
میانگین قدرت خریدار : 0.61
قدرت خریدار حقیقی : 1.13
میانگین قدرت خریدار حقیقی : 1.15
قدرت خریدار حقوقی : 0.79
میانگین قدرت خریدار حقوقی : 0.97
قدرت فروشنده : 0.94
میانگین قدرت فروشنده : 1.65
قدرت فروشنده حقیقی : 0.88
میانگین قدرت فروشنده حقیقی : 0.87
قدرت فروشنده حقوقی : 1.27
میانگین قدرت فروشنده حقوقی : 1.03
ارزش سفارشات خرید

95312.9B

ارزش سفارشات فروش

26007.84B

سرانه سفارشات خرید

5.83B

سرانه سفارشات فروش

1.49B

تعداد افراد در سفارشات خرید

16,352

تعداد افراد در سفارشات فروش

17,402

مقدار حجم در سفارشات خرید

6.03B

مقدار حجم در سفارشات فروش

2.37B

قدرت خریدار در سفارشات

3.9

قدرت فروشنده در سفارشات

0.26

ورود پول حقیقی

2335.57B

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5.08B (58.91%) 3.55B (41.09%)
تعداد : 77,336 1,566
ارزش : 38909.8B 52156.29B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5.06B (58.67%) 3.57B (41.33%)
تعداد : 82,298 1,285
ارزش : 36574.24B 54491.86B

حجم

بيشترين حجم معاملات

نماد قیمت آخر حجم

نسبت حجم امروز به 3 روز اخیر

نماد نسبت 3 روزه

نسبت حجم امروز به 5 روز اخیر

نماد نسبت 5 روزه

نسبت حجم امروز به 10 روز اخیر

نماد نسبت 10 روزه

نسبت حجم امروز به 15 روز اخیر

نماد نسبت 15 روزه

نسبت حجم امروز به 20 روز اخیر

نماد نسبت 20 روزه

نسبت حجم امروز به 30 روز اخیر

نماد نسبت 30 روزه

ارزش و تعداد معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد آخرین قیمت ارزش

بيشترين تعداد معاملات

نماد قیمت آخر تعداد

سرانه و قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی

بيشترين سرانه (میانگین) خرید حقیقی

نماد قیمت آخر سرانه خرید حقیقی تعداد خریدار حقیقی قدرت خریدار حقیقی

بيشترين سرانه (میانگین) فروش حقیقی

نماد قیمت آخر سرانه فروش حقیقی تعداد فروشنده حقیقی قدرت فروشنده حقیقی

بیشترین قدرت خریدار حقیقی

نماد آخرین قیمت ارزش

بیشترین قدرت فروشنده حقیقی

نماد قیمت آخر تعداد

پول هوشمند، ورود و خروج پول حقیقی

ورود پول هوشمند 1

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 2

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 3

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 4

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر حجم قدرت خرید حقیقی

خروج پول حقیقی

نماد قیمت آخر حجم قدرت خرید حقیقی
کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.