اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

2.95B

تعداد معاملات

308,554

ارزش معاملات

24510.27B

میانگین سرانه خرید

489.44M

میانگین سرانه فروش

488.14M

قدرت خریدار: 1
قدرت فروشنده :1
سرانه خرید بازار : 369.02M
میانگین سرانه خرید : 489.44M
سرانه خرید حقیقی بازار : 213.25M
میانگین سرانه خرید حقیقی : 169.14M
سرانه خرید حقوقی بازار : 10.52B
میانگین سرانه خرید حقوقی : 6.54B
سرانه فروش بازار : 142.88M
میانگین سرانه فروش : 488.14M
سرانه فروش حقیقی بازار : 102.5M
میانگین سرانه فروش حقیقی : 247.01M
سرانه فروش حقوقی بازار : 9.78B
میانگین سرانه فروش حقوقی : 2.72B
قدرت خریدار : 2.58
میانگین قدرت خریدار : 1
قدرت خریدار حقیقی : 2.08
میانگین قدرت خریدار حقیقی : 0.68
قدرت خریدار حقوقی : 1.08
میانگین قدرت خریدار حقوقی : 2.4
قدرت فروشنده : 0.39
میانگین قدرت فروشنده : 1
قدرت فروشنده حقیقی : 0.48
میانگین قدرت فروشنده حقیقی : 1.46
قدرت فروشنده حقوقی : 0.93
میانگین قدرت فروشنده حقوقی : 0.42
ارزش سفارشات خرید

80896.28B

ارزش سفارشات فروش

28887.42B

سرانه سفارشات خرید

5.61B

سرانه سفارشات فروش

965.29M

تعداد افراد در سفارشات خرید

14,430

تعداد افراد در سفارشات فروش

29,926

مقدار حجم در سفارشات خرید

5.28B

مقدار حجم در سفارشات فروش

1.86B

قدرت خریدار در سفارشات

5.81

قدرت فروشنده در سفارشات

0.17

خروج پول حقیقی

3561.74B

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1.91B (64.79%) 1.04B (35.34%)
تعداد : 65,411 1,009
ارزش : 13948.7B 10611.81B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2.36B (79.82%) 599.77M (20.31%)
تعداد : 170,829 721
ارزش : 17510.44B 7050.07B

حجم

بيشترين حجم معاملات

نماد قیمت آخر حجم

نسبت حجم امروز به 3 روز اخیر

نماد نسبت 3 روزه

نسبت حجم امروز به 5 روز اخیر

نماد نسبت 5 روزه

نسبت حجم امروز به 10 روز اخیر

نماد نسبت 10 روزه

نسبت حجم امروز به 15 روز اخیر

نماد نسبت 15 روزه

نسبت حجم امروز به 20 روز اخیر

نماد نسبت 20 روزه

نسبت حجم امروز به 30 روز اخیر

نماد نسبت 30 روزه

ارزش و تعداد معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد آخرین قیمت ارزش

بيشترين تعداد معاملات

نماد قیمت آخر تعداد

سرانه و قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی

بيشترين سرانه (میانگین) خرید حقیقی

نماد قیمت آخر سرانه خرید حقیقی تعداد خریدار حقیقی قدرت خریدار حقیقی

بيشترين سرانه (میانگین) فروش حقیقی

نماد قیمت آخر سرانه فروش حقیقی تعداد فروشنده حقیقی قدرت فروشنده حقیقی

بیشترین قدرت خریدار حقیقی

نماد آخرین قیمت ارزش

بیشترین قدرت فروشنده حقیقی

نماد قیمت آخر تعداد

پول هوشمند، ورود و خروج پول حقیقی

ورود پول هوشمند 1

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 2

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 3

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 4

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر حجم قدرت خرید حقیقی

خروج پول حقیقی

نماد قیمت آخر حجم قدرت خرید حقیقی
کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.