اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

8.11B

تعداد معاملات

470,223

ارزش معاملات

51434.1B

میانگین سرانه خرید

407.74M

میانگین سرانه فروش

661.66M

قدرت خریدار: 0.62
قدرت فروشنده :1.62
سرانه خرید بازار : 400.12M
میانگین سرانه خرید : 407.74M
سرانه خرید حقیقی بازار : 236.15M
میانگین سرانه خرید حقیقی : 186.67M
سرانه خرید حقوقی بازار : 14.11B
میانگین سرانه خرید حقوقی : 5.52B
سرانه فروش بازار : 344.71M
میانگین سرانه فروش : 661.66M
سرانه فروش حقیقی بازار : 225.54M
میانگین سرانه فروش حقیقی : 216.97M
سرانه فروش حقوقی بازار : 13.86B
میانگین سرانه فروش حقوقی : 5.23B
قدرت خریدار : 1.16
میانگین قدرت خریدار : 0.62
قدرت خریدار حقیقی : 1.05
میانگین قدرت خریدار حقیقی : 0.86
قدرت خریدار حقوقی : 1.02
میانگین قدرت خریدار حقوقی : 1.06
قدرت فروشنده : 0.86
میانگین قدرت فروشنده : 1.62
قدرت فروشنده حقیقی : 0.96
میانگین قدرت فروشنده حقیقی : 1.16
قدرت فروشنده حقوقی : 0.98
میانگین قدرت فروشنده حقوقی : 0.95
ارزش سفارشات خرید

29521.4B

ارزش سفارشات فروش

13119.6B

سرانه سفارشات خرید

1.81B

سرانه سفارشات فروش

1212.06

تعداد افراد در سفارشات خرید

16,295

تعداد افراد در سفارشات فروش

10.82B

مقدار حجم در سفارشات خرید

2.44B

مقدار حجم در سفارشات فروش

943.54M

قدرت خریدار در سفارشات

1.49M

قدرت فروشنده در سفارشات

0

خروج پول حقیقی

3360.77B

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5.89B (72.71%) 2.21B (27.27%)
تعداد : 127,029 1,518
ارزش : 29998.08B 21423.12B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 6.14B (75.79%) 1.96B (24.2%)
تعداد : 147,905 1,303
ارزش : 33358.85B 18062.35B