اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

4.77B

تعداد معاملات

303,479

ارزش معاملات

39591.28B

میانگین سرانه خرید

759.34M

میانگین سرانه فروش

929.06M

قدرت خریدار: 0.82
قدرت فروشنده :1.22
سرانه خرید بازار : 446.66M
میانگین سرانه خرید : 759.34M
سرانه خرید حقیقی بازار : 214.28M
میانگین سرانه خرید حقیقی : 194.27M
سرانه خرید حقوقی بازار : 7.82B
میانگین سرانه خرید حقوقی : 4.34B
سرانه فروش بازار : 367.09M
میانگین سرانه فروش : 929.06M
سرانه فروش حقیقی بازار : 184.41M
میانگین سرانه فروش حقیقی : 188.73M
سرانه فروش حقوقی بازار : 11.21B
میانگین سرانه فروش حقوقی : 3.19B
قدرت خریدار : 1.22
میانگین قدرت خریدار : 0.82
قدرت خریدار حقیقی : 1.16
میانگین قدرت خریدار حقیقی : 1.03
قدرت خریدار حقوقی : 0.7
میانگین قدرت خریدار حقوقی : 1.36
قدرت فروشنده : 0.82
میانگین قدرت فروشنده : 1.22
قدرت فروشنده حقیقی : 0.86
میانگین قدرت فروشنده حقیقی : 0.97
قدرت فروشنده حقوقی : 1.43
میانگین قدرت فروشنده حقوقی : 0.74
ارزش سفارشات خرید

23730.63B

ارزش سفارشات فروش

9767.08B

سرانه سفارشات خرید

1.7B

سرانه سفارشات فروش

916.93

تعداد افراد در سفارشات خرید

13,930

تعداد افراد در سفارشات فروش

10.65B

مقدار حجم در سفارشات خرید

1.91B

مقدار حجم در سفارشات فروش

915.65M

قدرت خریدار در سفارشات

1.86M

قدرت فروشنده در سفارشات

0

خروج پول حقیقی

1044.9B

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3.14B (65.72%) 1.47B (30.82%)
تعداد : 87,101 1,537
ارزش : 18663.74B 12023.9B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3.62B (75.75%) 992.32M (20.79%)
تعداد : 106,874 979
ارزش : 19708.64B 10978.99B