اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

10.98B

تعداد معاملات

546,150

ارزش معاملات

91024.21B

میانگین سرانه خرید

971.99M

میانگین سرانه فروش

950.88M

قدرت خریدار: 1.02
قدرت فروشنده :0.98
سرانه خرید بازار : 520.34M
میانگین سرانه خرید : 971.99M
سرانه خرید حقیقی بازار : 285.12M
میانگین سرانه خرید حقیقی : 230.56M
سرانه خرید حقوقی بازار : 22.49B
میانگین سرانه خرید حقوقی : 11.83B
سرانه فروش بازار : 764.81M
میانگین سرانه فروش : 950.88M
سرانه فروش حقیقی بازار : 458.02M
میانگین سرانه فروش حقیقی : 399.94M
سرانه فروش حقوقی بازار : 21.46B
میانگین سرانه فروش حقوقی : 7.86B
قدرت خریدار : 0.68
میانگین قدرت خریدار : 1.02
قدرت خریدار حقیقی : 0.62
میانگین قدرت خریدار حقیقی : 0.58
قدرت خریدار حقوقی : 1.05
میانگین قدرت خریدار حقوقی : 1.51
قدرت فروشنده : 1.47
میانگین قدرت فروشنده : 0.98
قدرت فروشنده حقیقی : 1.61
میانگین قدرت فروشنده حقیقی : 1.73
قدرت فروشنده حقوقی : 0.95
میانگین قدرت فروشنده حقوقی : 0.66
ارزش سفارشات خرید

93021.17B

ارزش سفارشات فروش

26885.86B

سرانه سفارشات خرید

11.25B

سرانه سفارشات فروش

2096.49

تعداد افراد در سفارشات خرید

8,269

تعداد افراد در سفارشات فروش

12.82B

مقدار حجم در سفارشات خرید

5.65B

مقدار حجم در سفارشات فروش

2.06B

قدرت خریدار در سفارشات

5.37M

قدرت فروشنده در سفارشات

0

خروج پول حقیقی

4366.6B

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7.51B (68.4%) 3.47B (31.6%)
تعداد : 173,075 1,856
ارزش : 49346.69B 41737.01B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 8.26B (75.21%) 2.72B (24.8%)
تعداد : 117,274 1,741
ارزش : 53713.3B 37370.41B

حجم

بيشترين حجم معاملات

نماد قیمت آخر حجم

نسبت حجم امروز به 3 روز اخیر

نماد نسبت 3 روزه

نسبت حجم امروز به 5 روز اخیر

نماد نسبت 5 روزه

نسبت حجم امروز به 10 روز اخیر

نماد نسبت 10 روزه

نسبت حجم امروز به 15 روز اخیر

نماد نسبت 15 روزه

نسبت حجم امروز به 20 روز اخیر

نماد نسبت 20 روزه

نسبت حجم امروز به 30 روز اخیر

نماد نسبت 30 روزه

ارزش و تعداد معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد آخرین قیمت ارزش

بيشترين تعداد معاملات

نماد قیمت آخر تعداد

سرانه و قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی

بيشترين سرانه (میانگین) خرید حقیقی

نماد قیمت آخر سرانه خرید حقیقی تعداد خریدار حقیقی قدرت خریدار حقیقی

بيشترين سرانه (میانگین) فروش حقیقی

نماد قیمت آخر سرانه فروش حقیقی تعداد فروشنده حقیقی قدرت فروشنده حقیقی

بیشترین قدرت خریدار حقیقی

نماد آخرین قیمت ارزش

بیشترین قدرت فروشنده حقیقی

نماد قیمت آخر تعداد

پول هوشمند، ورود و خروج پول حقیقی

ورود پول هوشمند 1

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 2

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 3

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 4

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر حجم قدرت خرید حقیقی

خروج پول حقیقی

نماد قیمت آخر حجم قدرت خرید حقیقی
کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.