اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

10.53B

تعداد معاملات

372,095

ارزش معاملات

95345.53B

میانگین سرانه خرید

1B

میانگین سرانه فروش

1.17B

قدرت خریدار: 0.86
قدرت فروشنده :1.17
سرانه خرید بازار : 760.16M
میانگین سرانه خرید : 1B
سرانه خرید حقیقی بازار : 410.31M
میانگین سرانه خرید حقیقی : 284.81M
سرانه خرید حقوقی بازار : 26.54B
میانگین سرانه خرید حقوقی : 12.84B
سرانه فروش بازار : 904.43M
میانگین سرانه فروش : 1.17B
سرانه فروش حقیقی بازار : 530.47M
میانگین سرانه فروش حقیقی : 519.98M
سرانه فروش حقوقی بازار : 35.68B
میانگین سرانه فروش حقوقی : 8.03B
قدرت خریدار : 0.84
میانگین قدرت خریدار : 0.86
قدرت خریدار حقیقی : 0.77
میانگین قدرت خریدار حقیقی : 0.55
قدرت خریدار حقوقی : 0.74
میانگین قدرت خریدار حقوقی : 1.6
قدرت فروشنده : 1.19
میانگین قدرت فروشنده : 1.17
قدرت فروشنده حقیقی : 1.29
میانگین قدرت فروشنده حقیقی : 1.83
قدرت فروشنده حقوقی : 1.34
میانگین قدرت فروشنده حقوقی : 0.63
ارزش سفارشات خرید

85329.82B

ارزش سفارشات فروش

28953.36B

سرانه سفارشات خرید

8.81B

سرانه سفارشات فروش

1135.37

تعداد افراد در سفارشات خرید

9,686

تعداد افراد در سفارشات فروش

25.5B

مقدار حجم در سفارشات خرید

5.24B

مقدار حجم در سفارشات فروش

2.37B

قدرت خریدار در سفارشات

7.76M

قدرت فروشنده در سفارشات

0

خروج پول حقیقی

4553B

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 6.5B (61.75%) 4.03B (38.25%)
تعداد : 123,748 1,680
ارزش : 50774.58B 44581.74B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7.76B (73.76%) 2.76B (26.24%)
تعداد : 104,299 1,122
ارزش : 55327.58B 40028.74B

حجم

بيشترين حجم معاملات

نماد قیمت آخر حجم

نسبت حجم امروز به 3 روز اخیر

نماد نسبت 3 روزه

نسبت حجم امروز به 5 روز اخیر

نماد نسبت 5 روزه

نسبت حجم امروز به 10 روز اخیر

نماد نسبت 10 روزه

نسبت حجم امروز به 15 روز اخیر

نماد نسبت 15 روزه

نسبت حجم امروز به 20 روز اخیر

نماد نسبت 20 روزه

نسبت حجم امروز به 30 روز اخیر

نماد نسبت 30 روزه

ارزش و تعداد معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد آخرین قیمت ارزش

بيشترين تعداد معاملات

نماد قیمت آخر تعداد

سرانه و قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی

بيشترين سرانه (میانگین) خرید حقیقی

نماد قیمت آخر سرانه خرید حقیقی تعداد خریدار حقیقی قدرت خریدار حقیقی

بيشترين سرانه (میانگین) فروش حقیقی

نماد قیمت آخر سرانه فروش حقیقی تعداد فروشنده حقیقی قدرت فروشنده حقیقی

بیشترین قدرت خریدار حقیقی

نماد آخرین قیمت ارزش

بیشترین قدرت فروشنده حقیقی

نماد قیمت آخر تعداد

پول هوشمند، ورود و خروج پول حقیقی

ورود پول هوشمند 1

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 2

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 3

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول هوشمند 4

نماد قیمت آخر حجم قدرت خریدار

ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر حجم قدرت خرید حقیقی

خروج پول حقیقی

نماد قیمت آخر حجم قدرت خرید حقیقی
کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.